Giá trị Giấy phép hoạt động điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng


Giá trị Giấy phép hoạt động điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng

Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng là một tài liệu quan trọng không chỉ đối với chính quyền mà còn đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Theo luật quy định, giấy chứng nhận này có giá trị trong một thời gian nhất định. Vậy, thời gian giấy chứng nhận GVĐKVĐ có giá trị trong bao lâu? Hãy cùng Luật Ánh Ngọc tìm hiểu trong bài viết này.

1. Căn cứ pháp lý

2. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có giá trị trong bao lâu?

Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng là một tài liệu quan trọng để xác nhận tính hợp pháp và đáng tin cậy của một điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Với giấy chứng nhận này, các doanh nghiệp trong lĩnh vực trò chơi điện tử có thể hoạt động một cách an toàn và phục vụ người chơi một cách chuyên nghiệp.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có thời hạn 03 năm. Với mỗi kì hết hạn, các doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục gia hạn giấy chứng nhận, điều này đảm bảo rằng các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng vẫn đáp ứng được tiêu chuẩn và yêu cầu của ngành trong suốt thời gian hoạt động. Việc gia hạn giấy chứng nhận là một quy trình quan trọng để đảm bảo tính đáng tin cậy và an toàn của các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

3. Gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3.1. Gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

Gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

Để gia hạn giấy chứng nhận, chủ điểm cung cấp dịch vụ cần phải thực hiện thủ tục theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Các điểm đã được cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng muốn tiếp tục hoạt động theo nội dung giấy chứng nhận đã được cấp mà không làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận theo quy định, chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận bao gồm:

(1) Đơn đề nghị gia hạn quy định theo Mẫu số 09 hoặc Mẫu số 10 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 72/2013/NĐ-CP;

(2) Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của chủ điểm là cá nhân.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Trước thời hạn hết hạn của giấy chứng nhận tối thiểu 20 ngày, chủ điểm gửi trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính tới cơ quan cấp giấy chứng nhận

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trả kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy chứng nhận thẩm định và ban hành quyết định gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Trường hợp từ chối, Cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Lưu ý: Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có thể được gia hạn 01 lần với thời hạn tối đa là 06 tháng.

Xem thêm bài viết tại: Luật sư tư vấn thủ tục hành chính mới nhất 2023

3.2. Cấp lại giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

- Trường hợp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

- Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng muốn cấp lại giấy chứng nhận phải gửi trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính 01 đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận tới Cơ quan cấp giấy chứng nhận.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy chứng nhận thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

4. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã được cấp thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Thay đổi tên điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Thay đổi chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân hoặc thay đổi người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.

Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới Cơ quan cấp giấy chứng nhận bao gồm:

(1) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận;

(2) Các tài liệu có liên quan đến các thông tin thay đổi (nếu có).

Thời hạn và quy trình xử lý hồ sơ: 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung thay thế cho giấy chứng nhận cũ. Trường hợp từ chối, Cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

- Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung có thời hạn bằng thời hạn còn lại của giấy chứng nhận cũ.

5. Quyền và nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và người chơi

 

Quyền và nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và người chơi
Quyền và nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và người chơi

 

5.1. Quyền và nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Được thiết lập hệ thống thiết bị để cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tại địa điểm ghi trên Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã được cấp;
 • Được cung cấp dịch vụ truy nhập Internet sau khi đã ký hợp đồng đại lý Internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet;
 • Có bảng niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử ở nơi mọi người dễ nhận biết, bao gồm các Điều cấm theo quy định; quyền và nghĩa vụ của sử dụng Internet và người chơi.;
 • Có bảng niêm yết danh sách cập nhật các trò chơi G1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản tại điểm cung cấp dịch vụ kèm theo phân loại trò chơi theo độ tuổi (thông tin được cập nhật từ trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông www.mic.gov.vn);
 • Không được tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng các tính năng của máy tính tại địa điểm kinh doanh của mình để thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định;
 • Được yêu cầu doanh nghiệp ký hợp đồng đại lý Internet với mình hướng dẫn, cung cấp thông tin về dịch vụ truy nhập Internet và chịu sự kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp đó;
 • Tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về Internet, trò chơi điện tử do các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn;
 • Không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau;
 • Thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin;
 • Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm bài viết tại:

Điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm là gì?

Lập trang thông tin điện tử tổng hợp: Vai trò giấy phép cấp Trung ương

5.2. Người chơi trò chơi điện tử công cộng có những quyền và nghĩa vụ nào? 

Người chơi có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Được chơi các trò chơi điện tử trừ các trò chơi điện tử bị cấm theo quy định của pháp Luật
 • Có các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet;
 • Lựa chọn trò chơi điện tử phù hợp với độ tuổi của mình;
 • Không được lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp Luật;
 • Thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • Chấp hành quy định về quản lý giờ chơi, quy định về thời gian hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
 • Được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bảo đảm quyền lợi theo quy tắc của trò chơi điện tử và quy tắc giải quyết khiếu nại, tranh chấp được công bố trên trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về thời hạn có giá trị của Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định của pháp luật hiện hành. Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp của Luật Ánh Ngọc để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Rất mong nhận được phản hồi từ Quý khách hàng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Ánh Ngọc.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác