Thẩm quyền cấp giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán


Thẩm quyền cấp giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán
Giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán là giấy phép do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Bài viết này sẽ giới thiệu về thẩm quyền cấp giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

1. Giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán là gì?

Giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán là giấy phép do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp cho các tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán là dịch vụ cung cấp cho các thành viên giao dịch chứng khoán để xác định nghĩa vụ thanh toán và chuyển giao chứng khoán sau khi giao dịch được thực hiện trên thị trường chứng khoán.

Tổ chức được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được phép thực hiện các hoạt động sau:

 • Bù trừ giao dịch chứng khoán;
 • Thanh toán giao dịch chứng khoán;
 • Lưu giữ chứng khoán và tiền ký quỹ của thành viên giao dịch chứng khoán;
 • Quản lý rủi ro của thành viên giao dịch chứng khoán;
 • Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của UBCKNN.

Điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán bao gồm:

 • Là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán.

 

Giấy phép cung cấp
Đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính, nhân sự,
hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở vật chất kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ và quản trị rủi ro

2. Ai có thẩm quyền cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Theo quy định tại Điều 152 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có thẩm quyền cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

UBCKNN là cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, có trách nhiệm tổ chức, quản lý thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật. UBCKNN có thẩm quyền cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép kinh doanh chứng khoán, giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chứng khoán, giấy phép hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phái sinh, tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh, tổ chức đăng ký, lưu ký chứng khoán, tổ chức kiểm toán hoạt động chứng khoán, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động kinh doanh chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài hoạt động kinh doanh chứng khoán.

3. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được quy định tại Điều 152 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

Tổ chức có nhu cầu cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến UBCKNN. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Quyết định của chủ sở hữu về việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
 • Báo cáo tài chính của 02 năm tài chính gần nhất được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh sau ngày 30 tháng 6); Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong 12 tháng gần nhất (đối với công ty chứng khoán) hoặc tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài);
 • Quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị rủi ro cho hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
 • Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng.

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

UBCKNN tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung hoặc giải trình.

Bước 3: Xem xét, cấp giấy phép

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBCKNN xem xét, cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán cho tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện quy định. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận giấy phép

Tổ chức được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán nhận giấy phép tại UBCKNN hoặc qua đường bưu điện.

Thời hạn cấp giấy phép

 • Thời hạn cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán là 15 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Phí, lệ phí

 • Phí, lệ phí cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Hiệu lực của giấy phép

 • Giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán có thời hạn 5 năm.

4. Một số câu hỏi liên quan giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

4.1. Điều kiện để được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán là gì?

Điều kiện để được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được quy định tại Điều 151 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, bao gồm:

 • Là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán;
 • Đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính, nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở vật chất kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ và quản trị rủi ro.

4.2. Trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán bị thu hồi giấy phép, tổ chức có trách nhiệm thực hiện những việc gì?

Trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán bị thu hồi giấy phép, tổ chức có trách nhiệm thực hiện các việc sau:

 • Trả lại Giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán cho UBCKNN;
 • Khôi phục quyền lợi của các thành viên giao dịch chứng khoán;
 • Hoàn trả các khoản tiền ký quỹ của các thành viên giao dịch chứng khoán.

 

Thu hồi giấy phép
Giải quyết các vấn đề phát sinh khác liên quan đến việc cung cấp
dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

4.3. Vai trò của tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán trong thị trường chứng khoán là gì?

Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong thị trường chứng khoán, cụ thể như sau:

 • Bảo đảm an toàn và hiệu quả cho hoạt động giao dịch chứng khoán: Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thực hiện việc bù trừ giao dịch chứng khoán, thanh toán giao dịch chứng khoán, lưu giữ chứng khoán và tiền ký quỹ của các thành viên giao dịch chứng khoán. Điều này giúp đảm bảo an toàn và hiệu quả cho hoạt động giao dịch chứng khoán, hạn chế rủi ro cho các thành viên giao dịch chứng khoán và nhà đầu tư;
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch chứng khoán: Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán cung cấp các dịch vụ cần thiết cho hoạt động giao dịch chứng khoán, giúp nhà đầu tư dễ dàng tham gia và giao dịch chứng khoán;
 • Hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán: Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán góp phần phát triển thị trường chứng khoán thông qua việc cung cấp các dịch vụ cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch chứng khoán.

Trên đây là một số câu hỏi liên quan đến giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán. Bài viết này là những thông tin xoay quanh đề tài chiếm đoạt quyền tác giả của người khác. Để có thể được hỗ trợ cũng như tìm hiểu thông tin, quy định của pháp luật về chiếm đoạt quyền tác giả của người khác, Quý khách có thể liên hệ Luật Ánh Ngọc để được tư vấn bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm để có thể hỗ trợ Quý khách hàng nhanh chóng, tiết kiệm tối đa chi phí đi lại.  

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, người viết áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu viết bài. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Luật sư Phương

Luật sư Phương

Đã kiểm duyệt nội dung

Tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội. Có hơn 10 kinh nghiệm công tác trong ngành luật. Hiện đang là giám đốc kiêm luật sư chính của Luật Ánh Ngọc.

Xem thêm thông tin

Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác