Đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán


Đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán
Hãy cùng tìm hiểu những thông tin hữu ích và cập nhật nhất về quá trình đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán qua bài viết dưới đây của Luật Ánh Ngọc.

1. Căn cứ pháp lý

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

2.1. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Căn cứ khoản 1 Điều 21 Luật Kiểm toán độc lập 2011 và Điều 5, Điều 6, Điều 7 Nghị định 17/2012/NĐ-CP công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 05 kiểm toán viên hành nghề, trong đó phải có tối thiểu 02 thành viên góp vốn, Vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty.
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề;
 • Đảm bảo vốn pháp định theo quy định của chính phủ, từ ngày 01/01/2015 vốn pháp định là 5 (năm) tỷ đồng.
 • Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề.

2.2. Đối với công ty hợp danh

Căn cứ khoản 2 Điều 21 Luật Kiểm toán độc lập 2011 công ty hợp danh cần đáp ứng đủ các điều kiện sau thì được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 05 Kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu có 02 thành viên hợp danh;
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc, Tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

2.3. Đối với doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ khoản 3 Điều 21 Luật Kiểm toán độc lập 2011 quy định doanh nghiệp tư nhân được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 05 kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là giám đốc.

2.4. Đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ khoản 4 Điều 21 Luật Kiểm toán độc lập 2011 và Điều 8 Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài có đủ các điều kiện sau đây thì được phép đề nghị cấp giấy chúng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán độc lập tại Việt Nam:

 • Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính;
 • Có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh;
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài không được giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;
 • Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam;
 • Vốn được cấp của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không thấp hơn mức vốn pháp định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn bên trên.

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán gồm có:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
 3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề;
 4. Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian của các kiểm toán viên hành nghề;
 5. Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 6. Các giấy tờ khác do Bộ Tài chính quy định.

4. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán gửi bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đến Bộ Tài Chính:

+ Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam; trường hợp từ chối, Bộ Tài chính phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán giải trình.

Hãy liên hệ ngay với Luật Ánh Ngọc nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến trình tự, thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán hoặc các vấn đề pháp lý khác để được tư vấn, giải đáp nhanh chóng. Luật Ánh Ngọc rất mong khi nhận được sự phản hồi của Qúy khách. Xin cảm ơn!


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác