Cơ quan nào có quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí?


Cơ quan nào có quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí?
Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí là vấn đề rất quan trọng, được nhiều người quan tâm bởi việc này rất quan trọng để đảm bảo tính an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh các loại khí. Dưới đây Luật Ánh Ngọc sẽ chia sẻ với các bạn về thẩm quyền và trình tự cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí.

1. Các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí

1.1. Hoạt động kinh doanh khí

 

Hoạt động kinh doanh khí
Hoạt động kinh doanh khí

 

Hoạt động kinh doanh khí là một hoạt động đa dạng, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như sau:

- Sản xuất và chế biến: Hoạt động sản xuất và chế biến khí liên quan đến việc sản xuất các loại khí như khí hóa lỏng (LPG), oxy, nitrogen, argon, acetylene... Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này sẽ thực hiện các công đoạn như chiết xuất, tinh chế và chế tạo các loại khí từ nguồn nguyên liệu sẵn có.

- Xuất khẩu và nhập khẩu: Doanh nghiệp kinh doanh khí cũng có thể thực hiện hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu khí. Điều này có thể bao gồm việc bán các loại khí sang các thị trường nước ngoài hoặc nhập khẩu khí để cung cấp cho thị trường trong nước.

- Mua bán khí: Hoạt động mua bán khí là một phần quan trọng trong kinh doanh khí. Các doanh nghiệp có thể mua và bán khí trong các thị trường nội địa và quốc tế, đáp ứng nhu cầu của các khách hàng.

- Nạp và cấp khí: Đối với các loại khí như LPG, doanh nghiệp có thể thực hiện hoạt động nạp và cấp khí cho các bình chứa, chai chứa khí của khách hàng hoặc các điểm phân phối.

- Tạm nhập tái xuất: Trong trường hợp cần vận chuyển khí qua các quốc gia hoặc khu vực trung gian, doanh nghiệp có thể thực hiện hoạt động tạm nhập tái xuất để đảm bảo tuân thủ các quy định hải quan và điều kiện về vận chuyển khí.

- Cho thuê bồn chứa, chai chứa khí, kho chứa LPG chai: Doanh nghiệp có thể cung cấp dịch vụ cho thuê bồn chứa, chai chứa khí hoặc kho chứa LPG chai để lưu trữ và vận chuyển khí của khách hàng.

- Giao nhận và vận chuyển khí: Hoạt động giao nhận và vận chuyển khí là một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng khí. Các doanh nghiệp sẽ đảm nhận vai trò vận chuyển khí từ các điểm sản xuất hoặc kho chứa đến các điểm tiêu dùng hoặc điểm phân phối.

Như vậy, có thể hiểu động kinh doanh khí là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các hoạt động: sản xuất, chế biến; xuất khẩu, nhập khẩu; mua bán khí; nạp, cấp khí; tạm nhập tái xuất; cho thuê bồn chứa, chai chứa khí, kho chứa LPG chai, cầu cảng; giao nhận và vận chuyển khí nhằm mục đích sinh lời.

1.2. Các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí

Các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí bao gồm: 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí

2.1. Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí

- Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện  đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

- Các cách gửi hồ sơ: trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử

- Thời gian giải quyết: trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Thương nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

2.2. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí

- Bộ Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG; sản xuất, sửa chữa chai LPG; sản xuất chai LPG mini.

- Sở Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG; trạm nạp LPG vào chai; trạm nạp LPG vào xe bồn; trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải

- Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

3. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí

 

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí
Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí

- Cơ sở thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí: 

  • Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp phép;
  • Không còn đáp ứng đủ hoặc không thực hiện đúng các điều kiện quy định của Giấy chứng nhận;
  • Cho thuê, mượn Giấy chứng nhận; tự ý sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận;
  • Chấm dứt hoạt động kinh doanh;
  • Giấy chứng nhận được cấp không đúng thẩm quyền;
  • Kinh doanh không đúng địa điểm kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cơ quan có thẩm quyền cấp;
  • Chiếm giữ trái phép, mua, bán, trao đổi chai LPG không thuộc sở hữu
  • Thay đổi hình dạng, kết cấu, trọng lượng ban đầu của chai LPG trái phép: Thay chân đế, cắt quai xách; mài lô gô, thay đổi nhãn hiệu, seri; hàn gắn thêm kim loại; tráo đổi van đầu chai.

- Thẩm quyền thu hồi: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

- Trách nhiệm của thương nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện:  gửi Giấy chứng nhận và toàn bộ bản sao Giấy chứng nhận hiện có đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thu hồi.

4. Mẫu đơn đề nghị Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
THƯƠNG NHÂN KINH DOANH MUA BÁN LPG/LNG/CNG

 

Kính gửi: Sở Công Thương.

Tên thương nhân: ...............................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: ......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: .............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………..do .............................................

cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ...

...., ngày....tháng...năm...


ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

5. Vận chuyển các loại chai LPG và LPG chai của thương nhân kinh doanh LPG khác có cần hợp đồng không?

Vận chuyển chai LPG (Liquefied Petroleum Gas) và chai LPG của thương nhân kinh doanh LPG khác thông qua hợp đồng là một phần quan trọng trong quá trình kinh doanh và đảm bảo tính an toàn. Hợp đồng vận chuyển giữa hai bên (thường là công ty vận chuyển và thương nhân kinh doanh LPG) được sử dụng để thiết lập các điều khoản và điều kiện của việc vận chuyển. Hợp đồng này thường bao gồm các yêu cầu về an toàn, bảo hiểm, trách nhiệm, thời gian vận chuyển, phí vận chuyển, và các điều khoản khác liên quan.

Việc có hợp đồng vận chuyển giữa các bên sẽ giúp đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu rõ các nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong quá trình vận chuyển chai LPG. Nó cũng tạo ra một cơ chế pháp lý để giải quyết các tranh chấp hoặc vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Do đó, trong hầu hết các trường hợp, vận chuyển chai LPG và LPG chai của thương nhân kinh doanh LPG khác đòi hỏi một hợp đồng vận chuyển để đảm bảo tính an toàn và sự rõ ràng trong việc thực hiện giao dịch. 

Như vậy, việc vận chuyển vận chuyển các loại chai LPG và LPG chai của thương nhân kinh doanh LPG khác phải được lập thành hợp đồng, hành vi không có hợp đồng là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính: 

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với thương nhân kinh doanh vận chuyển khí có một trong các hành vi mua, bán hoặc vận chuyển các loại chai LPG và LPG chai của thương nhân kinh doanh LPG khác không có hợp đồng.

- Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm; tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm này trong 

- Có thể bị buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Buộc trả lại LPG chai hoặc chai LPG cho chủ sở hữu đối với hành vi vi phạm này trong trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG không có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Luật Ánh Ngọc để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Ánh Ngọc.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác