Đơn xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu


Đơn xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Hãy cùng Luật Ánh Ngọc tìm hiểu về quy trình và những yêu cầu cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

1. Căn cứ pháp lý

2. Mẫu đơn xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu được nộp tới Sở Công Thương để yêu cầu cấp giấy chứng nhận cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Để đạt được yêu cầu này, cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải tuân thủ đầy đủ các quy định và tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, và các quy định về thuế và hải quan liên quan đến việc bán lẻ xăng dầu.

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /

....., ngày .... tháng ..... năm ......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố ...

Tên doanh nghiệp: ........................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: ...............................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................................

Số điện thoại: ............................................ Số Fax: ......................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ...

Mã số thuế: .................................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số ..../2021/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu.

Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu: .....................................................................................

Địa chỉ ..........................................................................................................................

Điện thoại: ............................................ Số Fax: ......................................................

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số ..../2021/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo, gồm:

  1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.
  2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
  3. Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
  4. Bản sao văn bản xác nhận cung cấp hàng cho các cửa hàng xăng dầu của thương nhân cung cấp.
  5. Bản sao giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 05 năm trở lên của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

 

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu
Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu đối với
cửa hàng bán lẻ xăng dầu

- Cửa hàng bán lẻ xăng dầu có những quyền và nghĩa vụ sau đây: 

+ Kiểm soát cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình.

+ Thông báo bằng văn bản về thời gian ngừng bán hàng gửi Sở Công Thương nơi cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó ghi rõ lý do ngừng bán hàng.

+ Niêm yết giá bán các loại xăng dầu, bán đúng giá niêm yết.và chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, giá xăng dầu niêm yết, bán ra theo quy định.

+ Tại khu vực bán hàng, chỉ được treo biển hiệu của thương nhân cung cấp xăng dầu cho cửa hàng là thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu. Biển hiệu phải ghi đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.

+ Ghi rõ thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng, thuận tiện cho quan sát của người mua hàng.

+ Chỉ ngừng bán hàng sau khi được Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng (cháy nổ, lũ lụt hoặc đã nỗ lực áp dụng các biện pháp khắc phục nhưng không thể duy trì việc bán hàng).

+ Trước 30 ngày, trước khi ngừng lấy hàng của thương nhân cung cấp cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải báo cáo và đề nghị Sở Công Thương điều chỉnh Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã cấp cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Pháp luật Việt Nam quy định rõ ràng, chi tiết về quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ người tiêu dùng, đảm bảo sự cạnh tranh công bằng, bảo vệ môi trường và duy trì an toàn cho tất cả các bên liên quan bởi: 

- Giúp đảm bảo rằng cửa hàng bán lẻ xăng dầu cung cấp sản phẩm đạt chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Điều này bao gồm việc đảm bảo chất lượng xăng dầu, tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn về lưu trữ và phân phối, cũng như cung cấp thông tin đầy đủ về sản phẩm và giá cả.

- Tạo ra một thị trường mua bán xăng dầu công bằng cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Các quy tắc được áp dụng đảm bảo rằng các doanh nghiệp hoạt động dựa trên cùng một bộ quyền lợi và nghĩa vụ, từ đó tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh.

- Đảm bảo rằng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tuân thủ các quy định cơ sở vật chất về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, ... Điều này bao gồm việc xử lý chất thải xăng dầu một cách an toàn, hạn chế ô nhiễm môi trường và tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải.

- Đặt ra các yêu cầu về an toàn và sự an ninh cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Điều này bao gồm việc tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, an ninh hệ thống và các biện pháp bảo vệ an toàn cho khách hàng và nhân viên.

4. Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

4.1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Trường hợp thương nhân muốn cấp mới Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, hồ sơ bao gồm;

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng.

4.2. Trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

Trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

- Thương nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật và gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Lưu ý: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp mới.

5. Khi nào thương nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu?

- Thẩm quyền thu hồi: Sở Công Thương

- Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp:

  • Thương nhân không tiếp tục hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian từ một (01) tháng trở lên;
  • Thương nhân bị phá sản theo quy định của pháp luật;
  • Không đáp ứng một trong các điều kiện đối với bán lẻ xăng dầu theo quy định của pháp luật;
  • Thương nhân vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm quy định về bảo đảm số lượng, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường tại Nghị định này và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Luật Ánh Ngọc để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Ánh Ngọc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, người viết áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu viết bài. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Luật sư Phương

Luật sư Phương

Đã kiểm duyệt nội dung

Tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội. Có hơn 10 kinh nghiệm công tác trong ngành luật. Hiện đang là giám đốc kiêm luật sư chính của Luật Ánh Ngọc.

Xem thêm thông tin

Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác