Văn bản pháp luật


Tuyển tập các văn bản pháp luật hiện nay

Xem thêm ⮇
 
 
 
 

Thông tư 24/2023/TT-BCA Thông tư của Bộ Công An quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới

Thông tư này quy định về hồ sơ, thủ tục cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới được quy định trong Luật Giao thông đường bộ, bao gồm: Đăn...
Chi tiết
 
 

Thông tư 32/2023/TT-BCA về xử lý hành chính về giao thông đường bộ

2364
0
Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định phân công, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát; nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung; trang phục; trang bị, sử dụng phươ...
Chi tiết
 
 

[Toàn văn] Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC

1338
0
Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất ban hành Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn ...
Chi tiết
 
 

Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2015/NĐ-CP

3416
0
Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về ph...
Chi tiết
 
 

Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về thu tiền sử dụng đất

4817
0
Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất trong trường hợp: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất t...
Chi tiết
 
 

Thông tư 36/2023/TT-BTC ngày 06/06/2023, cập nhật chi tiết, đầy đủ

2744
0
Thông tư 36/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), áp dụng đối với thương nhân, cơ quan, tổ chức có...
Chi tiết
 
 

Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 quy định xuất xứ hàng hóa

1343
0
Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, áp dụng đối với thương nhân, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có hoạt đ...
Chi tiết
 
 

Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 hướng dẫn Luật Lâm nghiệp

4094
0
Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về tiêu chí xác định rừng, phân loại rừng và Quy chế quản lý rừng, giao rừng, cho thuê rừng sản xuất, chuyển loại rừng, ch...
Chi tiết
 
 

Nghị định 88/2009/NĐ-CP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

3303
0
Nghị định 88/2009/NĐ-CP quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận); đi...
Chi tiết
 
 

Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định số 23/2015/NĐ-CP

4449
0
Thông tư 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; phê duyệt danh sách cộng tác viên ...
Chi tiết
 
 

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định hồ sơ địa chính

2004
0
Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về thành phần hồ sơ địa chính; hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyề...
Chi tiết
 
 

Thông tư 58/2020/TT-BCA về cấp, thu hồi biển số phương tiện giao thông

3986
0
Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm: Xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc ...
Chi tiết
 
 

Thông tư 229/2016/TT-BTC về lệ phí cấp biển phương tiện giao thông

1957
0
Thông tư số 229/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là phương tiện g...
Chi tiết
 
 

Nghị định 168/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật du lịch, cập nhật 2023

4660
0
Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch; biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du l...
Chi tiết
 
 

[Toàn văn] Luật Du lịch số 09/2017/QH14, cập nhật chi tiết 2023

3475
0
Luật Du lịch quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền, nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch...
Chi tiết
 
 

[Toàn văn] Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

2318
0
Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành quy định về xử lý việc kết hôn trái pháp luật, thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô ...
Chi tiết
 
 

[Chi tiết] Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP

4224
0
Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương Các tội phạm về ma túy của Bộ Luật Hình sự để áp dụng đúng và thố...
Chi tiết
 
 

Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12, cập nhật mới nhất năm 2023

3660
0
Luật Người cao tuổi quy định về quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai t...
Chi tiết
 
 

Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13. cập nhật chi tiết 2023

3725
0
Luật Nghĩa vụ quân sự quy định về nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, áp...
Chi tiết
 
 

Luật Thanh niên 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020, cập nhật năm 2023

4306
0
Luật Thanh niên năm 2020 quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức than...
Chi tiết

 
 
Bài viết xem nhiều
 
 

Nghị định 122/NĐ-CP ngày 28/12/2021 về xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính...
Chi tiết
 
 

Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 hướng dẫn Bộ luật lao động

Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về điều kiện lao động. quản lý lao động, thời giờ làm việc và nghỉ nơi, tiền lương, ...
Chi tiết
 
 

Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/1/2022 xử phạt vi phạm hành chính

5106
0
Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/1/2022 quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, đối tượng xử phạt, thẩm quyền xử phạ...
Chi tiết
 
 

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016, cập nhật năm 2023

5096
0
Luật Báo chí năm 2016 quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, ...
Chi tiết
 
 

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm 2010

5077
0
Nghị định 15/2018/NĐ-CP áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức...
Chi tiết
 
 

Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 về xử phạt hành chính

5066
0
Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền ...
Chi tiết
 
 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí và lệ phí

5035
0
Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí và lệ phí gồm 48 Điều quy định về mức thu án phí, lệ phí Tòa án, tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án; nghĩa ...
Chi tiết
 
 

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất

5030
0
Thông tư 30/2014/TT-BTNMT áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; cơ sở t...
Chi tiết