Các trường hợp thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán


Các trường hợp thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán
Quy định về thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đề cập đến các trường hợp nghiêm trọng như: kê khai không chính xác, gian lận, giả mạo hồ sơ; không kinh doanh liên tục trong 12 tháng; vi phạm quy định và chuẩn mực kiểm toán; bị giải thể hoặc phá sản; và vi phạm các quy định liên quan đến chứng nhận và hành nghề kiểm toán.

1. Điều kiện xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

1.1. Đối với công ty TNHH hai thành viên

Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

 • Giấy tờ và hồ sơ: Công ty phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Số lượng và chức năng kiểm toán viên: Công ty phải có ít nhất 5 kiểm toán viên hành nghề. Trong số này, tối thiểu 2 kiểm toán viên phải là thành viên góp vốn. Đặc biệt, tổng số vốn góp từ các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm ít nhất 50% tổng vốn điều lệ của công ty.
 • Vị trí lãnh đạo: Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn cần phải là kiểm toán viên hành nghề.
 • Vốn điều lệ: Công ty cần đảm bảo vốn điều lệ theo quy định của chính phủ. Cụ thể, từ ngày 01/01/2015, vốn điều lệ tối thiểu là 5 tỷ đồng.
 • Thành viên là tổ chức: Nếu thành viên là tổ chức, phần vốn góp không được vượt quá mức quy định bởi Chính phủ. Đặc biệt, tổ chức này cần phải là kiểm toán viên hành nghề.

1.2. Đối với công ty hợp danh

Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với công ty hợp danh như sau:

 • Giấy tờ và hồ sơ: Công ty hợp danh cần phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Số lượng và chức năng kiểm toán viên: Công ty cần phải có ít nhất 5 kiểm toán viên hành nghề. Trong số này, ít nhất 2 kiểm toán viên phải là thành viên hợp danh.
 • Vị trí lãnh đạo: Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc, hoặc Tổng giám đốc của công ty hợp danh cần phải là kiểm toán viên hành nghề.

 

Điều kiện cấp giấy chứng nhận
Điều kiện cấp giấy chứng nhận

1.3. Đối với doanh nghiệp tư nhân

Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với doanh nghiệp tư nhân như sau:

 • Giấy tờ và hồ sơ: Doanh nghiệp tư nhân cần phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Số lượng và chức năng kiểm toán viên: Công ty cần phải có ít nhất 5 kiểm toán viên hành nghề. Trong số này, chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải là một trong số các kiểm toán viên.
 • Vị trí lãnh đạo: Chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải đồng thời giữ vị trí giám đốc.

1.4. Đối với chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài

Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài như sau:

 • Pháp luật của nước gốc: Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cần tuân thủ các quy định về cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo luật pháp của nước mà doanh nghiệp kiểm toán đó đặt trụ sở chính.
 • Số lượng và vị trí của kiểm toán viên: Cần phải có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề. Trong số này, cần phải có giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh, người đảm nhận trách nhiệm quản lý và điều hành chi nhánh.
 • Trách nhiệm của người đại diện: Giám đốc hoặc tổng giám đốc của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài không được phép đảm nhiệm chức vụ quản lý hoặc điều hành bất kỳ doanh nghiệp nào khác tại Việt Nam.
 • Cam kết trách nhiệm: Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cần phải gửi văn bản đến Bộ Tài chính của Việt Nam, cam kết chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.
 • Vốn điều lệ: Mức vốn điều lệ của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải đáp ứng hoặc cao hơn so với mức vốn điều lệ được yêu cầu cho công ty trách nhiệm hữu hạn trong nước.

2. Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán

 • Đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

Doanh nghiệp kiểm toán có thể bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán trong các trường hợp sau:

 • Hoạt động không đúng phạm vi: Đây là trường hợp khi doanh nghiệp kiểm toán hoạt động ngoài phạm vi được quy định, nhưng chỉ rõ về các dịch vụ kiểm toán như kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ và nhiều loại dịch vụ kiểm toán khác.
 • Không đáp ứng điều kiện quy định: Nếu doanh nghiệp không tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 21 của Luật kiểm toán độc lập 2011 trong ba tháng liên tục.
 • Vi phạm chuyên môn và chuẩn mực: Đây là trường hợp doanh nghiệp kiểm toán có sai phạm nghiêm trọng về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn mực kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp kiểm toán sẽ phải ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán từ ngày có quyết định đình chỉ và Bộ Tài chính sẽ công bố quyết định này trên trang thông tin điện tử của mình trong vòng 7 ngày kể từ ngày đình chỉ.

Các trường hợp sau đây sẽ dẫn đến việc "thu hồi" Giấy chứng nhận:

 • Kê khai không đúng hoặc gian lận hồ sơ: Nếu doanh nghiệp kiểm toán cung cấp thông tin không chính xác hoặc gian lận trong quá trình kê khai hồ sơ.
 • Không hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán: Doanh nghiệp không thực hiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán trong vòng 12 tháng liên tục.
 • Không khắc phục được vi phạm trong thời hạn: Sau khi bị đình chỉ, nếu doanh nghiệp không khắc phục được vi phạm trong vòng 60 ngày, thì giấy chứng nhận sẽ bị thu hồi.
 • Các trường hợp giải thể, phá sản: Khi doanh nghiệp kiểm toán bị giải thể, phá sản hoặc có các vấn đề liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đầu tư.

Khi bị thu hồi, doanh nghiệp kiểm toán sẽ phải chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán và nộp lại Giấy chứng nhận cho Bộ Tài chính trong vòng 10 ngày.

 

Trường hợp thu hồi theo quy định
Trường hợp thu hồi theo quy định

3. Quy trình, thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán

 • Hồ sơ đề nghị điều chỉnh: Theo quy định, một hồ sơ cụ thể phải được chuẩn bị và gửi đến Bộ Tài chính, bao gồm:
 • Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận.
 • Bản gốc giấy chứng nhận đã được cấp trước đó.
 • Báo cáo mô tả chi tiết nội dung đề nghị điều chỉnh và các tài liệu liên quan.
 • Xử lý hồ sơ: Bộ Tài chính có thời gian cụ thể để xem xét hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Bộ sẽ tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi.
 • Thời gian xử lý: Quy định cũng chỉ định rõ thời hạn xử lý hồ sơ, từ khi nhận hồ sơ hợp lệ cho đến khi có quyết định cuối cùng. Thời gian này đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động một cách liên tục và không bị gián đoạn.

4. Dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán tại Luật Ánh Ngọc

Khi nói đến việc xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán, việc tuân thủ và hiểu rõ các quy định pháp luật là điều vô cùng quan trọng. Tại Luật Ánh Ngọc, chúng tôi hiểu rằng quá trình này không chỉ đòi hỏi kiến thức sâu rộng về lĩnh vực kiểm toán mà còn yêu cầu sự tỉ mỉ, chi tiết trong từng bước thực hiện.

 • Tư vấn đầy đủ về quy định: Luật Ánh Ngọc sở hữu đội ngũ luật sư có kinh nghiệm, luôn cập nhật với các thay đổi mới nhất của pháp luật. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về các yêu cầu và thủ tục cần thiết để xin cấp giấy phép một cách chính xác và nhanh chóng.
 • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ: Việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác là bước quan trọng trong quá trình xin cấp giấy phép. Với sự hỗ trợ từ chúng tôi, các doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn chi tiết về các giấy tờ cần thiết, thời hạn, và các yêu cầu khác liên quan.
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật: Đội ngũ luật sư tại Luật Ánh Ngọc sẽ đảm bảo rằng mọi hành động và thủ tục đều tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo cho doanh nghiệp của bạn có được giấy phép kinh doanh một cách hoàn toàn hợp pháp và đáng tin cậy.

Khi lựa chọn dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán, Luật Ánh Ngọc luôn sẵn lòng đồng hành cùng bạn. Chúng tôi cam kết đem lại sự hỗ trợ tốt nhất, đảm bảo rằng mọi quy trình đều diễn ra một cách suôn sẻ và chuyên nghiệp nhất.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác