Tại sao cần phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán


Tại sao cần phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán
Giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán là một chứng chỉ chính thức từ cơ quan nhà nước, xác nhận cho phép một tổ chức hoặc cá nhân cung cấp các dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp. Có giấy phép giúp đảm bảo rằng dịch vụ được cung cấp đáp ứng đúng các tiêu chuẩn chất lượng và tuân thủ các quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi của khách hàng và tạo ra sự minh bạch, tin cậy trong hoạt động kinh doanh.

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán là gì?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (thường gọi là Giấy phép kiểm toán) là một văn bản chứng nhận từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (thường là cơ quan chức năng về kiểm toán hoặc cơ quan quản lý doanh nghiệp) cho phép một tổ chức hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các tổ chức và cá nhân khác.

Tại Việt Nam, để có được giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, một tổ chức hoặc cá nhân phải đáp ứng một số tiêu chuẩn và yêu cầu nhất định. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp bằng chứng về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, và tuân thủ các nguyên tắc, quy định và tiêu chuẩn chuyên ngành liên quan đến hoạt động kiểm toán.

Trong một số trường hợp, giấy chứng nhận này còn có thể cần được duy trì hoặc gia hạn định kỳ và các tổ chức hoặc cá nhân đều cần tuân thủ các quy định và yêu cầu liên quan khi cung cấp dịch vụ kiểm toán.

2. Sự cần thiết của giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Luật Kiểm toán của Việt Nam thường chứa các quy định và điều khoản cụ thể về việc cần thiết của "giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán". Có một số điểm chung về sự cần thiết của giấy phép này:

 • Chất lượng và chuyên nghiệp: Luật kiểm toán thường yêu cầu các tổ chức và cá nhân cung cấp dịch vụ kiểm toán phải có giấy phép, đảm bảo rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và chuyên nghiệp được đề ra.
 • Bảo vệ bên liên quan: Giấy phép đảm bảo rằng các bên liên quan, như doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan chức năng, nhận được thông tin chính xác và đáng tin cậy từ các dịch vụ kiểm toán.
 • Quản lý và giám sát: Việc có giấy phép giúp các cơ quan chức năng có thể giám sát và kiểm tra hoạt động của các tổ chức và cá nhân cung cấp dịch vụ kiểm toán, đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn.
 • Trách nhiệm pháp lý: Giấy phép cũng có thể xác định các trách nhiệm pháp lý của các tổ chức và cá nhân trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán, đồng thời cung cấp cơ chế để giải quyết tranh chấp hoặc vi phạm.
 • Đảm bảo cạnh tranh lành mạnh: Giấy phép giúp đảm bảo rằng chỉ những tổ chức và cá nhân đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn cần thiết mới được phép tham gia vào hoạt động kiểm toán, tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh và chất lượng cao.

Tóm lại, sự cần thiết của giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Luật Kiểm toán Việt Namthường được nhấn mạnh như một công cụ quan trọng để đảm bảo chất lượng, trách nhiệm và uy tín của ngành kiểm toán.

 

Giấy phép kiểm toán có vai trò quan trọng
Giấy phép kiểm toán có vai trò quan trọng

3. Cần những điều kiện gì để được cấp giấy phép kinh doanh?

3.1. Đối với Công ty TNHH hai thành viên

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp hoặc đăng ký đầu tư: Điều này đảm bảo rằng CTNHH đã được chính thức công nhận và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • Số lượng và đặc điểm của kiểm toán viên hành nghề:
  • Cần có ít nhất 5 kiểm toán viên hành nghề.
  • Trong số này, tối thiểu 2 kiểm toán viên phải là thành viên góp vốn.
  • Vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề cần chiếm trên 50% vốn điều lệ của CTNHH. Điều này đảm bảo rằng các kiểm toán viên chính thức và có chuyên môn cao có vai trò quan trọng trong quản lý và hoạt động của CTNHH.
 • Vị trí và chức vụ của người đại diện: Người đại diện theo pháp luật, tức là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, cần phải là kiểm toán viên hành nghề. Điều này đảm bảo rằng người đại diện có đủ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán.
 • Vốn pháp định: Từ ngày 01/01/2015, CTNHH cần đảm bảo vốn pháp định tối thiểu là 5 tỷ đồng, theo quy định của chính phủ. Điều này giúp đảm bảo tính ổn định tài chính và khả năng thực hiện các dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp.
 • Vốn góp của thành viên là tổ chức:
  • Vốn góp của tổ chức thành viên không được vượt quá mức quy định bởi Chính phủ.
  • Người đại diện của tổ chức thành viên cũng phải là kiểm toán viên hành nghề, đảm bảo tính chuyên nghiệp và trách nhiệm trong việc tham gia quản lý và hoạt động của CTNHH.

3.2. Đối với công ty hợp danh

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp hoặc đầu tư: Điều này đảm bảo rằng công ty hợp danh đã được chính thức công nhận và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • Số lượng và đặc điểm của kiểm toán viên hành nghề:
  • Cần có ít nhất 5 kiểm toán viên hành nghề.
  • Trong số này, tối thiểu 2 kiểm toán viên phải là thành viên hợp danh. Điều này nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của các kiểm toán viên chính thức trong việc quản lý và thực hiện các dịch vụ kiểm toán của công ty hợp danh.
 • Vị trí và chức vụ của người đại diện: Người đại diện theo pháp luật, bao gồm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, cần phải là kiểm toán viên hành nghề. Điều này đảm bảo rằng người đại diện có đủ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và có khả năng thực hiện trách nhiệm pháp lý của mình một cách chuyên nghiệp.

 

Điều kiện cấp giấy phép
Điều kiện cấp giấy phép

3.3. Đối với doanh nghiệp tư nhân

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp hoặc đầu tư: Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp tư nhân đã được chính thức công nhận và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • Số lượng và đặc điểm của kiểm toán viên hành nghề:
  • Cần có ít nhất 5 kiểm toán viên hành nghề.
  • Trong số này, tối thiểu phải có chủ doanh nghiệp tư nhân là kiểm toán viên hành nghề. Điều này nhấn mạnh trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân trong việc thực hiện trực tiếp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo chất lượng dịch vụ.
 • Vị trí và chức vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân:
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân cần đồng thời là giám đốc. Điều này đảm bảo rằng chủ doanh nghiệp tư nhân không chỉ có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp mà còn có khả năng tham gia trực tiếp và giám sát các hoạt động kiểm toán.

3.4. Đối với chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài

 • Quy định của nước đặt trụ sở chính:
  • Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài được phép hoạt động và cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật của nước mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Số lượng và vị trí của kiểm toán viên hành nghề:
  • Cần có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề.
  • Trong số này, có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh. Điều này đảm bảo sự chuyên nghiệp và độ tin cậy trong hoạt động kiểm toán của chi nhánh.
 • Không giữ chức vụ quản lý khác tại Việt Nam:
  • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài không được giữ bất kỳ chức vụ quản lý, điều hành nào khác tại Việt Nam. Điều này đảm bảo tính độc lập và không bị ảnh hưởng trong việc thực hiện các dịch vụ kiểm toán.
 • Cam kết trách nhiệm và nghĩa vụ:
  • Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cần có văn bản gửi Bộ Tài chính cam kết chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp tại Việt Nam. Điều này tạo ra sự minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động kiểm toán.
 • Vốn pháp định:
  • Vốn được cấp cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được thấp hơn mức vốn pháp định đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn. Điều này đảm bảo sự ổn định tài chính và khả năng thực hiện các dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp tại Việt Nam.

4. Không có giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì có bị xử lý không?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, các hình thức xử phạt cho doanh nghiệp kiểm toán vi phạm hành chính như sau:

 • Các doanh nghiệp sử dụng cụm từ "kiểm toán" trong tên gọi nhưng chưa đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng.
 • Đối với doanh nghiệp chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhưng không thực hiện thủ tục xóa ngành nghề kiểm toán sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng.
 • Các doanh nghiệp vi phạm bao gồm:
  • Cung cấp dịch vụ kiểm toán mà chưa được cấp Giấy chứng nhận sẽ bị phạt từ 40.000.000 đến 50.000.000 đồng.
  • Tiếp tục hoạt động kiểm toán sau khi tạm ngừng hoặc bị đình chỉ sẽ bị phạt.
  • Tiếp tục hoạt động kiểm toán khi đã bị chấm dứt hoặc thu hồi Giấy chứng nhận cũng sẽ bị xử phạt.
 • Bổ sung, doanh nghiệp vi phạm sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán trong khoảng từ 03 đến 06 tháng sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

Vì vậy, nếu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán mà chưa có Giấy chứng nhận thì sẽ phải đối mặt với mức xử phạt cao và có thể bị tước quyền kinh doanh trong thời gian nhất định.

5. Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán tại Luật Ánh Ngọc

Khi nói đến việc xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán, việc tuân thủ và hiểu rõ các quy định pháp luật là điều vô cùng quan trọng. Tại Luật Ánh Ngọc, chúng tôi hiểu rằng quá trình này không chỉ đòi hỏi kiến thức sâu rộng về lĩnh vực kiểm toán mà còn yêu cầu sự tỉ mỉ, chi tiết trong từng bước thực hiện.

 • Tư vấn đầy đủ về quy định: Luật Ánh Ngọc sở hữu đội ngũ luật sư có kinh nghiệm, luôn cập nhật với các thay đổi mới nhất của pháp luật. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về các yêu cầu và thủ tục cần thiết để xin cấp giấy phép một cách chính xác và nhanh chóng.
 • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ: Việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác là bước quan trọng trong quá trình xin cấp giấy phép. Với sự hỗ trợ từ chúng tôi, các doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn chi tiết về các giấy tờ cần thiết, thời hạn, và các yêu cầu khác liên quan.
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật: Đội ngũ luật sư tại Luật Ánh Ngọc sẽ đảm bảo rằng mọi hành động và thủ tục đều tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo cho doanh nghiệp của bạn có được giấy phép kinh doanh một cách hoàn toàn hợp pháp và đáng tin cậy.

Kết luận: Khi lựa chọn dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán, Luật Ánh Ngọc luôn sẵn lòng đồng hành cùng bạn. Chúng tôi cam kết đem lại sự hỗ trợ tốt nhất, đảm bảo rằng mọi quy trình đều diễn ra một cách suôn sẻ và chuyên nghiệp nhất.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác