Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán


Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán
Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán là bộ tài liệu quan trọng mà các doanh nghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán cần phải chuẩn bị và nộp đến cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ này bao gồm nhiều tài liệu quan trọng như đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, hợp đồng lao động của kiểm toán viên, và các giấy tờ khác liên quan.

1. Sự cần thiết của giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán là một tài liệu quan trọng, xác nhận rằng một tổ chức hoặc cá nhân có đủ năng lực và tuân thủ các quy định pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp. Sự cần thiết của giấy chứng nhận này bao gồm:

 • Tuân thủ pháp luật: Đảm bảo rằng tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán đều tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của pháp luật.
 • Tạo niềm tin: Giấy chứng nhận này tạo ra sự tin tưởng cho khách hàng, đối tác và các bên liên quan về chất lượng và uy tín của dịch vụ kiểm toán được cung cấp.
 • Bảo vệ quyền lợi khách hàng: Giúp bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp và cá nhân khi sử dụng dịch vụ kiểm toán, đảm bảo rằng họ nhận được sự tư vấn và hỗ trợ chính xác và chuyên nghiệp.
 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh là công cụ để đánh giá và đảm bảo chất lượng của dịch vụ kiểm toán, đồng thời tăng cường sự cạnh tranh chính đáng giữa các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này.
 • Tạo môi trường kinh doanh công bằng: Bằng việc yêu cầu tất cả các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán phải có giấy chứng nhận, chính phủ đảm bảo một môi trường kinh doanh công bằng, trong đó chỉ những đơn vị đủ năng lực mới được hoạt động và cung cấp dịch vụ.

Tóm lại, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán không chỉ là một yếu tố quan trọng để bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan mà còn đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng và uy tín của ngành kiểm toán.

 

Giấy chứng nhận là một tài liệu vô cùng quan trọng
Giấy chứng nhận là một tài liệu vô cùng quan trọng

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán cần những gì?

"Hồ sơ" yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán là bộ tài liệu quan trọng, chứng minh sự đủ điều kiện và năng lực của một tổ chức hoặc cá nhân trong lĩnh vực kiểm toán. Để được cấp giấy chứng nhận này, một hồ sơ cụ thể và đầy đủ phải được trình bày và nộp tới cơ quan có thẩm quyền. Dưới đây là các phần chính của hồ sơ:

 • Đơn đề nghị: Đây là tài liệu đầu tiên, thể hiện ý muốn và nhu cầu của tổ chức hoặc cá nhân đối với việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.
 • Giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh: Bao gồm bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, những giấy tờ này xác nhận sự tồn tại và hoạt động pháp lý của tổ chức hoặc cá nhân.
 • Giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán: Để chứng minh năng lực chuyên môn, bản sao giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề cần được đính kèm.
 • Hợp đồng lao động: Đây là bằng chứng về quan hệ lao động chính thức giữa tổ chức (hoặc cá nhân) và các kiểm toán viên hành nghề. Hợp đồng này cần thể hiện rõ ràng về nhiệm vụ, quyền lợi và trách nhiệm của các bên.
 • Tài liệu về vốn góp: Trong trường hợp tổ chức là công ty trách nhiệm hữu hạn, việc chứng minh vốn góp là một yêu cầu quan trọng. Các bằng chứng về nguồn vốn, như bản sao hợp đồng góp vốn, bảng kê vốn và các tài liệu liên quan khác cần được cung cấp.
 • Giấy tờ bổ sung: Cuối cùng, hồ sơ cần bao gồm các giấy tờ khác mà Bộ Tài chính có thể quy định, đảm bảo rằng mọi yêu cầu pháp lý được tuân thủ đầy đủ.

3. Mẫu đơn đề nghị xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán là tài liệu mà các tổ chức và cá nhân mong muốn hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán cần phải nắm vững và sử dụng khi thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cấp phép. Để đáp ứng nhu cầu này, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 203/2012/TT-BTC vào ngày 19 tháng 11 năm 2012, trong đó có phụ lục I chính là biểu mẫu mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Phụ lục I

MẪU ĐƠN ĐÈ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

(Kèm theo Thông tư sổ 203/2012/TT-BTC ngày 19 thảng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....

ngày... tháng... năm 20...

 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiếm toán

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phần 1. Thông tin về doanh nghiệp

 1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: {ghi bằng chữ in hoa)

Tên doanh nghiệp viết tắt {nếu có): ........................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

 1. Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................................
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư) số..........do ........(tên cơ quan cấp)....... cấp ngày....... tháng.......năm.......t ạ i ...........................................................
 3. Vốn điều lệ :...................................................... , trong đó vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề l à .......................... , chiếm ........ % vốn điều lệ.
 4. Điện thoại: .....................................................F a x :.................................................
 5. Website (nếu c ó ) ...............................E-m ail:........................................................
 6. Người đại diện theo pháp luật: Họ và tên ...........................................................

Giới tín h :.............................................. Chức vụ

Quốc tịc h ......................Sinh ngày:............/......../........

Giấy CMND/HỘ chiếu s ố :...................cấp ngày:........... /..../..................tạ i................ Nơi đăng ký hộ khâu thường trú :..................................................................................... Điện th o ại:................................................ Email:............................................................

Nơi ở hiện nay:

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán s ố :...................cấp ngày........

 1. Giám đốc (Tổng Giám đốc) (Nếu không đồng thời là người đại diện theo pháp luật): Họ và tê n ..........................................................

Giới tín h :.............................................. Quốc tịch ......................Sinh ngày:............/......../........

Giấy CMND/HỘ chiếu s ố :...................cấp ngày:............/..../..................tạ i................ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................................... Điện thoại: ...............................................Email:...............................................................

Nơi ở hiện nay:

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số :...................cấp ngày........

Phần 2. Thông tin về chi nhánh của doanh nghiệp đề nghị được kinh doanh dịch vụ kiếm toán

 1. Chi nhánh 1:

- Tên chi nhánh

- Địa chỉ chi nhánh :

Điện thoại: .................................................................Fax: .............................................. - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số..........do ........(tên cơ quan cấp).......cấp ngày........ tháng......năm........tạ i ...........................................................

- Người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên ...........................................................Giới tín h :.............................................. Quốc tịch ......................Sinh ngày:............/......../........

Giấy CMND/HỘ chiếu số :...................cấp ngày:............/..../..................tạ i................ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :..................................................................................... Điện thoại: ................................................ Email:............................................................ Nơi ở hiện nay:

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số :...................cấp ngày........

2 2. Chi nhánh 2:

Phần II. Nội dung đề nghị và hồ sơ kèm theo

 1. (Tên doanh nghiệp) đề nghị Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp theo quy định tại Luật kiếm toán độc lập và Nghị đinh số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.
 2. Hồ sơ kèm theo gồm có: ................................................................................

Phần III. Doanh nghiệp cam kết (Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

 1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp cua nhũng nội dung kê khai trên đây và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này .
 2. Nếu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kiêm toán độc lập.

 

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ và tên, và đóng dấu)

 

4. Một số câu hỏi liên quan đến giấy phép

4.1. Trường hợp nào cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán?

Việc cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán là bắt buộc đối với các tổ chức và cá nhân muốn hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán tại Việt Nam. Dưới đây là một số trường hợp cụ thể:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn: Các công ty có ít nhất hai thành viên trở lên cần có giấy chứng nhận để chứng minh rằng họ đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.
 • Công ty hợp danh: Các công ty hợp danh cũng phải xin cấp giấy chứng nhận để thể hiện sự đủ điều kiện của mình trong việc kinh doanh dịch vụ kiểm toán.
 • Doanh nghiệp tư nhân: Các doanh nghiệp tư nhân muốn kinh doanh dịch vụ kiểm toán cũng cần có giấy chứng nhận tương ứng.
 • Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam: Nếu một công ty kiểm toán nước ngoài muốn mở chi nhánh và kinh doanh dịch vụ kiểm toán tại Việt Nam, họ cũng cần phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện từ cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

 

Trường hợp phải xin cấp giấy
Trường hợp phải xin cấp giấy

4.2. Xử phạt hành vi không có giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán thế nào?

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán sẽ phải chịu một loạt các hình thức xử phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP:

 • Phạt Tiền:
  • Doanh nghiệp sử dụng cụm từ "kiểm toán" trong tên gọi mà không có giấy chứng nhận sẽ bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
  • Nếu doanh nghiệp không xóa ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm toán sau khi không đủ điều kiện, mức phạt sẽ từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
  • Đối với việc cung cấp dịch vụ kiểm toán mà không có giấy chứng nhận, mức phạt cao nhất sẽ là từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
 • Tước Quyền Sử Dụng Giấy Chứng Nhận:
  • Trong các trường hợp vi phạm cụ thể như cung cấp dịch vụ kiểm toán mà không có giấy chứng nhận, doanh nghiệp có thể bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Thời gian tước quyền sử dụng có thể kéo dài từ 03 tháng đến 06 tháng, tuỳ thuộc vào nghiêm trọng của hành vi vi phạm.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác