Xử phạt vi phạm liên quan giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán


Xử phạt vi phạm liên quan giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán
Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán sẽ bị xử phạt. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về vấn đề này

1. Các trường hợp phải xin giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Theo quy định tại Điều 151 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, các trường hợp phải xin giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán bao gồm:

 • Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán;
 • Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh.

Cụ thể, công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh sau khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 900 tỷ đồng trở lên đối với thành viên bù trừ trực tiếp; có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 250 tỷ đồng trở lên đối với thành viên bù trừ chung;
 • Tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 260% liên tục trong 12 tháng gần nhất; hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính năm gần nhất không quá 05 lần; thực hiện trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định của pháp luật;
 • Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 

Xin giấy cấp phép
Có quy trình, quy chế nội bộ về bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
phù hợp với quy định của pháp luật.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh được quy định tại Điều 152 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

2. Xử lý vi phạm liên quan đến giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Xử lý vi phạm liên quan đến giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có quyền xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, bao gồm:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm liên quan đến giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán là 1 tỷ đồng;
 • Tước quyền sử dụng giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán. Thời hạn tước quyền sử dụng giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán tối đa là 06 tháng;
 • Thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
 • Các hành vi vi phạm liên quan đến giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Các hành vi vi phạm liên quan đến giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán bao gồm:

 • Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
 • Thông tin trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán không đúng với thực tế;
 • Vi phạm quy định về tỷ lệ vốn khả dụng, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu, trích lập các khoản dự phòng;
 • Vi phạm quy định về hệ thống công nghệ thông tin;
 • Vi phạm quy trình, quy chế nội bộ về bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

Trình tự, thủ tục xử lý vi phạm liên quan đến giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được thực hiện theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Việc xử lý vi phạm liên quan đến giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán là cần thiết để đảm bảo an toàn cho thị trường chứng khoán. UBCKNN cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán lành mạnh, phát triển bền vững.

3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm liên quan đến giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP, thẩm quyền xử phạt vi phạm liên quan đến giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thuộc về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). UBCKNN có thể ủy quyền cho Thanh tra UBCKNN thực hiện việc xử lý vi phạm.

4. Những lưu ý để tránh bị xử phạt khi cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Để tránh bị xử phạt khi cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, các tổ chức cung cấp dịch vụ cần lưu ý những điều sau:

- Đáp ứng các điều kiện quy định

Trước khi cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, các tổ chức cần đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 151 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, bao gồm:

 • Có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 900 tỷ đồng trở lên đối với thành viên bù trừ trực tiếp; có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 1.200 tỷ đồng trở lên đối với thành viên bù trừ chung;
 • Tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 260% liên tục trong 12 tháng gần nhất; hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính năm gần nhất không quá 05 lần; thực hiện trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định của pháp luật;
 • Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 • Có quy trình, quy chế nội bộ về bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, các tổ chức cần tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán, bao gồm:

 • Luật Chứng khoán năm 2019;
 • Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 • Thông tư 119/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;
 • Các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ

Các tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán cần thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Điều 154 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, bao gồm:

 • Thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật và của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD);
 • Bảo đảm an toàn tài chính và hoạt động của hệ thống bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của UBCKNN;
 • Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo yêu cầu của UBCKNN.

Ngoài ra, các tổ chức cung cấp dịch vụ cần chú ý đến các vấn đề sau để tránh bị xử phạt:

- Thông tin công khai

Các tổ chức cung cấp dịch vụ cần đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, bao gồm:

 • Thông tin về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ vốn khả dụng;
 • Thông tin về hệ thống công nghệ thông tin;
 • Thông tin về quy trình, quy chế nội bộ về bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

- Tự kiểm tra, kiểm soát

Các tổ chức cung cấp dịch vụ cần thường xuyên tự kiểm tra, kiểm soát hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán để kịp thời phát hiện và khắc phục các sai sót, vi phạm.

- Tuân thủ các quy định của UBCKNN

Các tổ chức cung cấp dịch vụ cần tuân thủ các quy định, chỉ đạo của UBCKNN về hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

 

Lưu ý tránh xử phạt
Việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các lưu ý nêu trên sẽ giúp các tổ chức
cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán 

Trên đây là những thông tin xoay quanh đề tài xử phạt vi phạm liên quan giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán. Để có thể được hỗ trợ cũng như tìm hiểu thông tin, quy định của pháp luật về vấn đề này, Quý khách có thể liên hệ Luật Ánh Ngọc để được tư vấn bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác