Có được sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ xăng dầu


Có được sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ xăng dầu
Trong quá trình kinh doanh bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu của tôi đã thực hiện một số thay đổi so với nội dung được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đã được cấp. Trường hợp giấy phép bán lẻ của tôi chưa hết hiệu lực, tôi có bắt buộc phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận không?

1. Các trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ xăng dầu

Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu là một trong các loại giấy phép kinh doanh xăng dầu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu khi cửa hàng đáp ứng các điều kiện về cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định pháp luật.

Việc cấp giấy phép bán lẻ xăng dầu được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo trình tự, thủ tục do luật định và có thời hạn năm (05) năm kể từ ngày được cấp mới.

Tuy nhiên trong quá trình sử dụng Giấy chứng nhận làm cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh xăng dầu, không ít trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, bị mất hoặc cửa hàng có sự thay đổi trong kinh doanh dẫn đến có sự khác biệt với nội dung ghi nhận trên Giấy chứng nhận.

Nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ xăng dầu cho nhu cầu của thị trường, tránh tình trạng gián đoạn trong kinh doanh của cửa hàng bán lẻ xăng dầu, pháp luật quy định về các trường hợp thương nhân bán lẻ xăng dầu có trách nhiệm phải thực hiện thủ tục xin cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

 

Các trường hợp được cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận

Điểm b khoản 2 Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP quy định về trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ xăng dầu, theo đó, pháp luật quy định trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận, thương nhân phải lập hồ sơ đề nghị bổ sung, sửa đổi giấy phép bán lẻ xăng dầu.

Các nội dung được ghi nhận tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bao gồm:

Thứ nhất, các thông tin liên quan đến cửa hàng bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu như: tên cửa hàng, địa chỉ kinh doanh, thương nhân sở hữu cửa hàng, thương nhân cung cấp xăng dầu cho cửa hàng,...

Thứ hai, xác định các vấn đề liên quan đến điều kiện kinh doanh của cửa hàng, cụ thể tại Giấy chứng nhận phải được nêu rõ cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Thứ ba, xác định trách nhiệm tuân thủ đúng các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đặc biệt luôn phải đảm bảo về số lượng và chất lượng xăng dầu cung ứng ra thị trường.

Thứ tư, ghi nhận loại giấy phép (giấy phép cấp mới, giấy phép cấp bổ sung, sửa đổi, giấy phép cấp lại); hiệu lực của giấy phép, trong đó phải nêu rõ ngày giấy phép hết hiệu lực, Giấy chứng nhận mới thay thế cho Giấy chứng nhận nào (nếu là cấp sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại).

Như vậy trường hợp cần phải thực hiện thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận là các trường hợp có sự thay đổi các thông tin liên quan đến cửa hàng bán lẻ xăng dầu như thay đổi tên cửa hàng, địa chỉ kinh doanh, thương nhân sở hữu hoặc thương nhân cung cấp xăng dầu cho cửa hàng,...

2. Hồ sơ thực hiện sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ xăng dầu

Thương nhân cần thực hiện sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ như sau:

Số lượng hồ sơ: Thương nhân cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ.

Các tài liệu cần chuẩn bị:

  • Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;
  • Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

Thương nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với đầy đủ các tài liệu nêu trên và nộp về cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận. 

3. Trình tự thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ xăng dầu

Việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền được thực hiện tương tự như khi thương nhân xin cấp Giấy chứng nhận lần đầu:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ với các tài liệu ở trên, thương nhân kinh doanh xăng dầu nộp hồ sơ đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận tại Sở Công thương nơi có cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Hình thức nộp hồ sơ: Thương nhân thực hiện nộp hồ sơ theo 03 hình thức sau:

  • Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương;
  • Nộp hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ công trực tuyến;
  • Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính.

Hồ sơ xin cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận của thương nhân được tiếp nhận bởi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh theo cả ba hình thức nộp trên.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Sở Công thương kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Thương nhân kinh doanh xăng dầu nhận được văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ của Sở Công thương có trách nhiệm bổ sung tài liệu theo yêu cầu và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và nhận kết quả

Đối với hồ sơ đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi đáp ứng các yêu cầu theo quy định, Sở Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và quyết định việc cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho thương nhân.

Thời hạn xem xét, thẩm định và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu: hai mươi (20) ngày kể từ ngày Sở Công thương nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả của quá trình thực hiện: 

  • Thương nhân đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu được nhận Giấy chứng nhận mới với các thông tin đã đề nghị bổ sung, sửa đổi, trong đó ghi rõ thời hạn của Giấy chứng nhận.
  • Sở Công thương từ chối cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho thương nhân, việc từ chối phải được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thương nhân thực hiện xin cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận thực hiện nộp phí, lệ phí thẩm định hoạt động kinh doanh có điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.

4. Một số câu hỏi thường gặp

4.1. Có bắt buộc phải thực hiện thủ tục xin cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận không?

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ xăng dầu áp dụng cho các trường hợp có sự thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận, pháp luật quy định, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công thương đề nghị bổ sung, sửa đổi. 

Trường hợp thương nhân không thực hiện bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận có thể dẫn đến vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu quy định tại Điều 20 Nghị định 99/2020/NĐ-CP và bị áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm theo quy định.

4.2. Thời hạn của Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu được cấp bổ sung, sửa đổi?

Thời hạn của Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu quy định tại khoản 4 Nghị định 83/2014/NĐ-CP là năm (05) năm kể từ ngày cấp mới.

Trường hợp Giấy chứng nhận được cấp bổ sung, sửa đổi, thời hạn được xác định từ ngày được cấp bổ sung, sửa đổi đến thời điểm đủ năm (05) theo Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác