Có được cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu


Có được cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Hiện nay tôi đang kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu nhưng đã bị mất khi chưa hết thời hạn hiệu lực năm (05) năm. Trường hợp này tôi có được cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ xăng dầu hay không?

1. Các trường hợp cửa hàng được cấp lại giấy phép bán lẻ xăng dầu

Xuất phát từ mục đích của việc nâng cao khả năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xăng dầu, pháp luật hiện hành quy định kinh doanh xăng dầu là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (căn cứ Phụ lục IV Luật Đầu tư năm 2020).

Theo đó, thương nhân có nhu cầu thực hiện hoạt động kinh doanh xăng dầu phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép tương ứng với hoạt động kinh doanh xăng dầu của mình. Hiện nay, giấy phép kinh doanh xăng dầu gồm: 

 • Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu;
 • Giấy chứng nhận thương nhân đủ điều kiện phân phối xăng dầu;
 • Giấy xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện trở thành tổng đại lý kinh doanh xăng dầu;
 • Giấy xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện trở thành đại lý bán lẻ xăng dầu;
 • Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Như vậy đối với trường hợp thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

Đối với trường hợp cấp mới, giấy phép bán lẻ xăng dầu có thời hạn là năm (05) năm. Trước khi hết thời hạn trên ba mươi (30) ngày, thương nhân có nhu cầu tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh có trách nhiệm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận tại Sở Công thương như đối với trường hợp cấp mới.

Trong quá trình sử dụng giấy phép bán lẻ xăng dầu làm cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân được phép xin cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, việc cấp lại chỉ được thực hiện trong một số trường hợp nhất định.

 

Các trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Giấy chứng nhận được cấp lại trong những trường hợp nào?

Cụ thể, tại điểm c khoản 2 Nghị định 83/2014/NĐ-CP quy định về việc cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu như sau: trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy hay bị tiêu hủy dưới bất kỳ hình thức nào đều là nguyên nhân dẫn đến việc thương nhân tiến hành hoạt động kinh doanh mà không có tài liệu chứng minh cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, quyền sở hữu của thương nhân với cửa hàng, năng lực cung cấp xăng dầu cho thị trường,...

Do vậy, nhằm tạo tính hợp pháp cho hoạt động của cửa hàng đồng thời nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vụ kinh doanh xăng dầu, pháp luật hiện nay quy định, thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu hủy cần chủ động trong việc xin cấp lại giấy phép bán lẻ xăng dầu.

Việc xin cấp lại Giấy chứng nhận thương nhân phải chủ động trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, bởi hơn ai hết, chỉ thương nhân với biết chính xác về tình trạng của giấy phép kinhdoanh của cửa hàng mình.

Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác mà không thực hiện việc xin cấp lại có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân có thể bị xử lý vi phạm do hành vi kinh doanh xăng dầu không có giấy phép theo quy định pháp luật.

2. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép bán lẻ xăng dầu

 • Số lượng hồ sơ: Thương nhân thực hiện thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ.
 • Hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bao gồm các tài liệu sau:
  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 95/2021/NĐ-CP;
  • Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận đã được cấp (nếu có).

3. Trình tự, thủ tục xin cấp lại giấy phép bán lẻ xăng dầu

 

Trình tự cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Các bước xin cấp lại Giấy chứng nhận

Bước 1: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ với các tài liệu ở trên, thương nhân kinh doanh xăng dầu nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận tại Sở Công thương nơi có cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Hình thức nộp hồ sơ: Thương nhân thực hiện nộp hồ sơ theo 03 hình thức sau

 • Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương;
 • Nộp hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ công trực tuyến;
 • Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Sở Công thương kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và nhận kết quả

Đối với hồ sơ xin cấp lại đáp ứng các yêu cầu theo quy định, Sở Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và quyết định việc cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho thương nhân.

Thời hạn xem xét, thẩm định và cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu: hai mươi (20) ngày kể từ ngày Sở Công thương nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả của quá trình thực hiện: 

 • Thương nhân được cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trong đó ghi rõ thời hạn của Giấy chứng nhận;
 • Sở Công thương từ chối cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho thương nhân, việc từ chối phải được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Thương nhân xin cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thực hiện nộp phí, lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài chính.

4. Thẩm quyền cấp lại giấy phép bán lẻ xăng dầu

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 25 Nghị định 83/2021/NĐ-CP, hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ xăng dầu được nộp tại Sở Công thương, đây cũng là cơ quan được pháp luật quy định về trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đối với cửa hàng bán lẻ xăng dâu.

Như vậy, căn cứ vào các quy định pháp luật xác định chủ thể có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu là Sở Công thương nơi có cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

5. Một số câu hỏi liên quan

5.1. Thời hạn của Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Khoản 4 Điều 25 Nghị định 83/2021 quy định thời hạn của Giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ xăng dầu là năm (05) năm kể từ ngày được cấp mới Giấy chứng nhận.

Đối với Giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ xăng dầu được cấp lại theo thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, thời hạn của giấy phép được xác định từ ngày Giấy chứng nhận được cấp lại đến hết thời hạn năm (05) năm kể từ ngày Giấy chứng nhận được cấp mới đã được xác định tại Giấy chứng nhận đã được cấp.

5.2. Kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhưng không có giấy phép bán lẻ xăng dầu có vi phạm pháp luật không?

Kinh doanh xăng dầu là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, theo đó khi thực hiện kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân kinh doanh có nghĩa vụ thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ xăng dầu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp, thương nhân kinh doanh mà không có giấy phép, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 99/2020/NĐ-CP: hành vi kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu không có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Theo đó, tùy vào mức độ vi phạm, thương nhân có thể bị xử lý vi phạm như sau: 

 • Đối với hình phạt chính: Thương nhân bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
 • Đối với biện pháp khắc phục hậu quả: Thương nhân bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

6. Dịch vụ xin cấp giấy phép bán lẻ xăng dầu

Với mong muốn cung cấp đến quý khách hàng những dịch vụ tốt và thuận lợi nhất, Công ty Luật Ánh Ngọc cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu:

 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến điều kiện và thủ tục cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;
 • Hoàn thiện hồ sơ đầy đủ xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho quý khách hàng;
 • Đại diện khách hàng đi thực hiện thủ tục tại Sở Công thương;
 • Đại diện khách hàng giải quyết các khó khăn, vướng mắc gặp phải khi thực hiện thủ tục;
 • Nhận và bàn giao tận tay tới khách hàng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Luật Ánh Ngọc để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Cảm ơn quý khách đã quan tâm và theo dõi bài viết của Luật Ánh Ngọc.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác