Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất


Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất là một trong những điều kiện quan trọng trong hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất của cá nhân, tổ chức. Luật Ánh Ngọc sẽ cung cấp các kiến thức pháp lý liên quan đến vấn đề này trong bài viết sau đây.

Tình huống pháp lý: Doanh nghiệp A hiện đang hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ và đã được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ. Do nhu cầu mở rộng thị trường và phát triển quy mô kinh doanh, doanh nghiệp A sẽ tiến hành hoạt động khoan và lắp đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách 220 mm và thuộc công trình có lưu lượng 2500 m3/ngày đêm. Hỏi doanh nghiệp có cần phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép nữa không? Nếu có, doanh nghiệp A cần thực hiện nhũng gì?

1. Hành nghề khoan nước dưới đất là gì?

Hành nghề khoan nước dưới đất có thể được hiểu là hoạt động của cá nhân, tô chức về hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan nước dưới đất theo đúng quy định pháp luật.

Căn cứ vào Nghị định 60/2016/NĐ-CP, hành nghề khoan nước dưới đất được phân loại dựa trên quy mô như sau:

 1. Hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ: hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 110 mm và thuộc công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm.
 2. Hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa: hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 250 mm và thuộc công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm.
 3. Hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn: gồm các trường hợp không quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.

2. Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

 

Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của pháp luật, cá nhân/ tổ chức sẽ thực hiện thủ tục xin cấp phép Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất trước khi đi vào hoạt động. Theo đó, Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất là một loại chứng thư pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cáp theo quy định pháp luật cho chủ thể yêu cầu để thực hiện hoạt động khai thác nước dưới đất.

Theo quy định hiện hành, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất ở quy mô nào thì được phép hành nghề ở quy mô đó và các quy mô nhỏ hơn; được hành nghề khoan, lắp đặt các lỗ khoan, giếng khoan thăm dò, khai thác, điều tra, khảo sát để phục vụ mục đích khai thác, nghiên cứu, đánh giá, quan trắc nước dưới đất, có đường kính tương đương.

Thời hạn của giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất là năm (05) năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn là ba (03) năm.

3. Điều kiện để được hành nghề khoan nước dưới đất

Theo quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Thứ nhất, về chủ thể:

Đơn vị, tổ chức hành nghề khoan nước dưới đất phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

 • Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền
 • Có một trong các loại giấy: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Thứ hai, điều kiện về nhân sự:

 • Người đứng đầu tổ chức (Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc) hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề phải đáp ứng các điều kiện sau:

       * Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ:

 • Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên.
 • Đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất 03 (ba) công trình khoan nước dưới đất.
 • Trường hợp không có một trong các văn bằng quy định nêu trên thì đã trực tiếp thi công ít nhất 05 (năm) công trình khoan nước dưới đất.

      * Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa:

 • Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan.
 • Đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất 03 (ba) công trình khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên.

      * Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn:

 • Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan.
 • Đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất 03 (ba) công trình khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên.

4. Thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư 40/2014/TT-BTNMT, thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất bao gồm các cơ quan sau:

* Thứ nhất: Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 của Thông tư này.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 5 của Thông tư này đối với các tổ chức, cá nhân có địa chỉ thường trú trên địa bàn.

5. Trình tự thủ tục cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

 

Trình tự thủ tục cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
Trình tự thủ tục cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

 

Trình tự thủ tục đề nghị xin cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất được thực hiện cụ thể theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. Nội dung hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

 1. Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất.
 2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp quyết định thành lập tổ chức/ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.
 3. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và hợp đồng lao động đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật.
 4. Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

Lưu ý: Trong trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp một 01 bộ hồ sơ tới cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép.

* Cơ quan nào có thẩm quyền thụ lý hồ sơ cấp phép?

Theo nội dung ở trên, Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Còn cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thụ lý hồ sơ cấp phép đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

* Cách thức nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ theo cách thức sau đây:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp
 • Nộp qua đường bưu điện.

- Trong trường hợp cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép là Cục Quản lý tài nguyên nước thì tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép phải gửi thêm một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi đăng ký địa chỉ thường trú của tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Giai đoạn 1: Tiếp nhận hồ sơ

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Thời hạn: 3 ngày làm việc.

- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp phép chưa đầy đủ, không hợp lệ, cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Giai đoạn 2: Thẩm định hồ sơ

Cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép tiến hành thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp phép.

+ Trường hợp 1: hồ sơ hợp lệ theo quy định pháp luật => trình cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp phép.

+ Trường hợp 2: hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép => trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

Giai đoạn 3: Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

+ Thời hạn làm việc: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình cấp phép.

+ Cơ quan có thẩm quyền cấp phép quyết định cấp giấy phép hành nghề cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong quá trình thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép, chủ giấy phép đồng thời nộp đầy đủ phí và lệ phí theo quy định.

Bài viết trên đã cung cấp các thông tin cần thiết về Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. Trong quá trình tham khảo bài viết, nếu gặp các vấn đề thắc mắc cần trao đổi và tư vấn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Luật Ánh Ngọc chúng tôi để được giải đáp và hỗ trợ chi tiết nhất.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác