Công ty môi giới bảo hiểm là gì?


Công ty môi giới bảo hiểm là gì?
Với sự phát triển không ngừng của thị trường bảo hiểm, việc lựa chọn được sản phẩm phù hợp và giá cả hợp lý không phải là điều dễ dàng. Đó là lý do tại sao các công ty môi giới bảo hiểm ra đời. Trong bài viết này, Luật Ánh Ngọc sẽ chia sẻ với các bạn một số vấn đề về công ty môi giới bảo hiểm qua đó có thể giúp cho các bạn có thêm kiến thức về vẫn đề này

1. Căn cứ pháp lý

2. Công ty môi giới bảo hiểm là gì?

 

Công ty môi giới bảo hiểm
Công ty môi giới bảo hiểm

 

2.1. Khái niệm về công ty môi giới bảo hiểm

Theo Khoản 21 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 và luật khác có liên quan để thực hiện các hoạt động môi giới bảo hiểm.

Công ty môi giới bảo hiểm là một công ty chuyên về việc tư vấn và cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng. Công ty này không phải là một công ty bảo hiểm trực tiếp, mà thay vào đó họ làm việc với nhiều công ty bảo hiểm khác nhau để tìm kiếm và cung cấp cho khách hàng các gói bảo hiểm phù hợp nhất.

Công ty môi giới bảo hiểm có vai trò quan trọng trong việc giúp khách hàng tìm hiểu, đánh giá và chọn lựa các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của họ. Họ có khả năng tư vấn về các loại bảo hiểm như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm nhà ở, bảo hiểm doanh nghiệp và nhiều loại bảo hiểm khác. Công ty môi giới bảo hiểm thường có các chuyên viên bảo hiểm có kiến thức sâu về ngành bảo hiểm và có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm và đàm phán với các công ty bảo hiểm để đảm bảo khách hàng được mua các gói bảo hiểm với giá cả hợp lý và phạm vi bảo hiểm rộng. Khách hàng có thể tiếp cận công ty môi giới bảo hiểm để nhận tư vấn và so sánh giữa các gói bảo hiểm từ nhiều công ty khác nhau trước khi quyết định mua bảo hiểm.

2.2. Nội dung hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Công ty môi giới bảo hiểm thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm là hoạt động cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về loại hình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, chương trình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam; các hoạt động liên quan đến việc đàm phán, thu xếp giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm.

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện các hoạt động kinh doanh sau:

(1) Hoạt động môi giới bảo hiểm gốc, hoạt động môi giới tái bảo hiểm.

 • Môi giới bảo hiểm gốc là hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm để tư vấn, trung gian và hướng dẫn khách hàng trong việc mua các hợp đồng bảo hiểm. Đây là quá trình môi giới trực tiếp giữa doanh nghiệp và khách hàng.
 • Môi giới tái bảo hiểm là hoạt động môi giới bảo hiểm mà doanh nghiệp tham gia để chuyển nhượng lại rủi ro từ hợp đồng bảo hiểm gốc tới các công ty tái bảo hiểm khác. Doanh nghiệp sẽ đóng vai trò trung gian và tìm kiếm các công ty tái bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

(2) Cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm: Đây là hoạt động mà doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến bảo hiểm cho khách hàng. Các dịch vụ phụ trợ bao gồm như tư vấn về chính sách bảo hiểm, giải quyết các thủ tục và yêu cầu từ phía khách hàng, hỗ trợ trong việc đánh giá rủi ro và lựa chọn các sản phẩm bảo hiểm phù hợp.

(3) Hoạt động khác liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm: Đây là các hoạt động mà doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện để đáp ứng các yêu cầu cụ thể từ phía khách hàng liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. Các hoạt động này có thể bao gồm điều chỉnh, mở rộng hoặc cung cấp thêm điều khoản cho hợp đồng bảo hiểm dựa trên yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.

3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

 

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

3.1. Quyền của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có các quyền sau đây:

 • Hưởng hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc, hoa hồng môi giới tái bảo hiểm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
 • Thu từ cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm;
 • Thu từ thực hiện các công việc khác liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm;
 • Quyền khác theo quy định của pháp luật.

3.2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có các nghĩa vụ sau đây:

 • Bảo mật thông tin do khách hàng, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam cung cấp, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự đồng ý của khách hàng, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam;
 • Bồi thường thiệt hại cho khách hàng do hoạt động môi giới bảo hiểm gây ra;
 • Công khai thông tin cho khách hàng các nội dung theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
 • Hạch toán và theo dõi tách biệt các khoản thu hộ, chi hộ doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam;
 • Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp phù hợp với hoạt động môi giới bảo hiểm;
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

4. Một số hành vi doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được thực hiện

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được thực hiện các hành vi sau đây:

 • Ngăn cản bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hoặc xúi giục bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không kê khai các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm;
 • Khuyến mại dưới hình thức hứa hẹn cung cấp các quyền lợi bất hợp pháp để xúi giục khách hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm;
 • Xúi giục bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực để mua hợp đồng bảo hiểm mới;
 • Tư vấn cho khách hàng mua bảo hiểm tại một doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài với các điều kiện, điều khoản kém cạnh tranh hơn so với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài khác nhằm thu được hoa hồng môi giới cao hơn;
 • Cung cấp cho khách hàng thông tin sai lệch, không phù hợp nội dung điều kiện, điều khoản bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

5. Nguyên tắc hoạt động môi giới bảo hiểm

Căn cứ Điều 132 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về nguyên tắc hoạt động môi giới bảo hiểm như sau: 

(1) Trung thực, khách quan, minh bạch; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan: Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cần tuân thủ nguyên tắc trung thực, khách quan và minh bạch trong việc cung cấp dịch vụ. Điều này đảm bảo rằng thông tin được cung cấp cho khách hàng là chính xác, rõ ràng và không thiên vị. Họ cần đảm bảo rằng các quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các bên liên quan, bao gồm cả khách hàng và công ty bảo hiểm, được bảo vệ và đảm bảo.

(2) Tuân theo quy tắc đạo đức nghề nghiệp do tổ chức xã hội - nghề nghiệp ban hành: Công ty môi giới bảo hiểm cần tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp được ban hành bởi các tổ chức xã hội hoặc nghề nghiệp có thẩm quyền. Điều này bao gồm việc hành xử chính trực, trung thực và tôn trọng trong quan hệ với khách hàng và các bên liên quan khác. Họ cần tuân thủ các nguyên tắc đạo đức như việc không lợi dụng thông tin cá nhân, không gian lận hoặc gian lận, và không can thiệp vào quyền riêng tư của khách hàng.

(3) Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải thỏa thuận bằng văn bản với khách hàng khi thực hiện cung cấp dịch vụ môi giới bảo hiểm. Thỏa thuận này nên xác định rõ từng phạm vi và điều kiện của dịch vụ môi giới, bao gồm các khoản phí, quyền và trách nhiệm của cả hai bên. Bằng việc có thỏa thuận bằng văn bản, cả doanh nghiệp và khách hàng đều hiểu rõ cam kết của mình và hạn chế sự hiểu lầm hay tranh chấp sau này.

Xem thêm bài viết: Thẩm quyền cấp Giấy thành lập và hoạt động công ty môi giới bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có vướng mắc về các vấn đề về công ty môi giới bảo hiểm hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Luật Ánh Ngọc để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Ánh Ngọc.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác