Hướng dẫn cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự


Hướng dẫn cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Việc cấp đổi Giấy chứng nhận về đủ điều kiện về an ninh và trật tự là rất quan trọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được quy trình cấp và đổi giấy chứng nhận này diễn ra như thế nào. Vì thế, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết từ A đến Z về quy trình cấp và đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh và trật tự. Bạn sẽ được hướng dẫn một cách cụ thể và dễ hiểu những bước cần thiết để có thể hoàn thành quy trình này một cách thành công. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Ánh Ngọc để nắm rõ hơn nhé!

1. Căn cứ pháp lý

2. Khi nào được cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự?

Khi nào được cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Khi nào được cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 96/2016/NĐ-CP, được cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trong các trường hợp sau:

- Giấy chứng nhận bị hư hỏng;

- Sai thông tin Giấy chứng nhận;

- Có thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận;

- Hết thời hạn sử dụng. 

3. Thành phần hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Theo tiểu mục 2 Mục C Phần II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 3191/QĐ-BCA năm 2022 quy định:     

Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP);
  • Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu có);
  • Tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP trong trường hợp thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh;
  • Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp.

Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.

Phí giải quyết: 300.000 đồng (theo Thông tư 218/2016/TT-BTC)

4. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

4.1. Trình tự thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thông tin, thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì tiếp nhận hồ sơ giải quyết và gửi Giấy biên nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua tài khoản trên cổng dịch vụ công hoặc qua thư điện tử (nếu có) cho cơ sở kinh doanh hoặc người được cử đến liên hệ nộp hồ sơ.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì không tiếp nhận hồ sơ và gửi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua thư điện tử (nếu có) cho cơ sở kinh doanh hoặc người được cử đến liên hệ nộp hồ sơ.

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện theo thì không tiếp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ và gửi Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc hoặc qua tài khoản trên cổng dịch vụ công hoặc qua thư điện tử (nếu có).

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính sau khi đã hoàn thành nộp phí thẩm định.

4.2. Thẩm quyền thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Thẩm quyền thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Thẩm quyền thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an;

+ Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

+ Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

5. Mẫu đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh

………..1...…….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số CV (nếu có): ..........
V/v đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

……….., ngày …… tháng …… năm ……

 

Kính gửi: …………………….2………………………..

Thực hiện Nghị định số………/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Tên cơ sở kinh doanh:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………..……………; Số điện thoại cố định: ……………………

Tên cơ quan cấp và tên văn bản:3  ………………………………………………………………….

……………………………………..; cấp ngày…………tháng………năm …………………..………

Thời hạn hoạt động của cơ sở kinh doanh (nếu có) ……………………………………………….

Đề nghị ………………….2……………………. cấp ..................................................................... (cấp mới/cấp đổi/cấp lại) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề:……………………………………………………

Lý do đề nghị cấp: ……………………………………………………………………………………..

Địa điểm kinh doanh tại:……………………………………………………………………………….

Người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh: (ông/bà)…………………………………………………………………………………………………..;

........................................................................................................................................................

Sinh ngày:………….tháng …………năm ……………; quốc tịch …………………………………..;

Giấy CMND (Căn cước công dân, Hộ chiếu) số:…………………………………………………….;

cấp ngày ………..tháng…………năm…………; cơ quan cấp:………………………………………..

Nai đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………….

Chức danh trong cơ sở kinh doanh:……………………………………………………………………;

Chúng tôi xét thấy cơ sở kinh doanh của chúng tôi đã đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số: ……./2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh: ..........................

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu và nội dung các tài liệu có trong bộ hồ sơ gửi kèm theo văn bản đề nghị này.

Vậy đề nghị ……………………………….………2…………………………………….. giải quyết./.

 

Hồ sơ gửi kèm gồm:
(thống kê tài liệu gửi kèm theo)

ĐẠI DIỆN  SỞ KINH DOANH
(Ký tên; đóng dấu - nếu có)

_______________

1 Tên cơ sở kinh doanh.

2 Cơ quan cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự.

3 Tên văn bản quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số..../2016/NĐ-CP.

6. Hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bị xử phạt như thế nào?

Mọi hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về án ninh, trật tự nếu đủ điều kiện quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và chấp hành các quy định khác của pháp luật có liên quan đều được hoạt động kinh doanh và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Hoạt động kinh doanh khi chưa được cấp hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là một trong những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Căn cứ khoản 3 Điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình quy định:

Điều 11. Vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

6. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Như vậy, trong trường hợp cơ sở hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì sẽ bị phạt mức tiền từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng

Căn cứ Điều 66 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm là công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội và Giám đốc Công an cấp tỉnh, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có quyền phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.

Trong trường hợp quý khách có vướng mắc về quy trình Hướng dẫn cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Luật Ánh Ngọc để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Ánh Ngọc.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác