Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kinh doanh dịch vụ về thuế


Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kinh doanh dịch vụ về thuế

Trong bài viết này, Luật Ánh Ngọc sẽ cùng các bạn tìm hiểu về thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế và những thông tin liên quan đến vấn đề này.

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật quản lý thuế 2019
 • Thông tư 10/2021/TT-BTC
 • Quyết định 1521/QĐ-TCT năm 2022

2. Điều kiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

 

Điều kiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế
Điều kiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

 

Điều kiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế:

 • Là doanh nghiệp đã được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 02 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp;
 • Có ít nhất một nhân viên đại lý thuế có chứng chỉ kế toán viên làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp đối với trường hợp đăng ký cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

3. Trình tư, thủ tục đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

3.1. Hồ sơ đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Hồ sơ đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế gồm:

 • Đơn đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Mẫu 2.6 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTC;
 • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các cá nhân làm việc tại doanh nghiệp (bản scan);
 • Chứng chỉ kế toán viên của cá nhân làm việc tại doanh nghiệp (nếu đăng ký làm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ) (bản scan);
 • Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với cá nhân có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, chứng chỉ kế toán viên (bản scan);

3.2. Trình tư, thủ tục đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế (ĐLT)

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy xác nhận (GXN)

- Cổng thông tin điện tử tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp, cấp lại GXN của ĐLT bằng phương thức điện tử, tự động kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư số 10/2021/TT-BTC, kiểm tra trạng thái DN đang hoạt động, thực hiện trả Thông báo tiếp nhận hồ sơ mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC cho DN chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ của DN. Đồng thời, ứng dụng tự động ghi sổ nhận hồ sơ trên Phân hệ QHS của hệ thống TMS và chuyển hồ sơ cho Phân hệ quản lý ĐLT.

Trường hợp DN ở trạng thái khác (không phải là trạng thái đang hoạt động) hoặc thành phần hồ sơ chưa đủ: Cổng TTĐT trả thông báo không tiếp nhận hồ sơ mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC .

- Trong thời gian hệ thống của cơ quan thuế chưa đáp ứng được việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp, cấp lại GXN của ĐLT qua đường điện tử thì Bộ phận “một cửa” tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ theo các bước nêu trên và chuyển cho Bộ phận quản lý ĐLT chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.

Bước 2. Xử lý hồ sơ đăng ký cấp, cấp lại GXN

Bộ phận quản lý ĐLT tại Cục Thuế thực hiện:

- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ.

- Kiểm tra điều kiện của nhân viên ĐLT: số lượng nhân viên ĐLT làm việc toàn thời gian. Phân hệ quản lý ĐLT hỗ trợ kiểm tra CCHN của nhân viên ĐLT còn hiệu lực, số giờ cập nhật kiến thức năm trước liền kề của nhân viên ĐLT, nhân viên ĐLT đang không làm việc tại ĐLT khác. Kiểm tra điều kiện về nhân viên ĐLT có chứng chỉ kế toán viên làm việc toàn thời gian đối với trường hợp ĐLT đăng ký cung cấp dịch vụ kế toán cho DN siêu nhỏ.

- Trường hợp ĐLT đăng ký cấp lại GXN do đã khắc phục được sai phạm theo quy định tại điểm 3 Điều 27 Thông tư số 10/2021/TT-BTC, Phân hệ quản lý ĐLT hỗ trợ kiểm tra điều kiện thời gian từ ngày Quyết định thu hồi GXN có hiệu lực đến thời điểm gửi hồ sơ đăng ký cấp lại GXN phải ít nhất từ 12 tháng trở lên.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình, bổ sung: 

 • Bộ phận quản lý ĐLT dự thảo Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin tài liệu mẫu số 02/QTR-ĐLT ban hành kèm theo Quy trình này tại Phân hệ quản lý ĐLT, trình lãnh đạo Phòng TTHT ký điện tử Thông báo, gửi cho DN bằng đường điện tử, qua Cổng TTĐT.
 • Thời gian gửi Thông báo chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện (bao gồm cả trường hợp không nhận được hồ sơ giải trình, bổ sung):

 • Bộ phận quản lý ĐLT tại Cục Thuế thực hiện dự thảo Tờ trình, Thông báo về việc DN không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế mẫu số 07/QTR-ĐLT ban hành kèm theo Quy trình này tại Phân hệ quản lý ĐLT, trong đó nêu rõ lý do không đủ điều kiện được cấp GXN, trình lãnh đạo Cục Thuế ký Thông báo.
 • Thời gian thực hiện chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoặc ngày hết thời hạn trên Thông báo đề nghị giải trình, bổ sung hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện (bao gồm cả trường hợp đủ sau khi bổ sung, giải trình):

 • Bộ phận quản lý ĐLT tại Cục Thuế dự thảo Tờ trình, Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo mẫu 2.7 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC , Thông báo nhân viên ĐLT đủ điều kiện hành nghề theo mẫu 2.1 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC tại Phân hệ quản lý ĐLT, trình lãnh đạo Cục Thuế ký GXN và Thông báo.
 • Thời gian thực hiện chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.

- Bộ phận quản lý ĐLT tại Cục Thuế chuyển Thông báo không đủ điều kiện hoặc GXN, Thông báo nhân viên ĐLT đủ điều kiện hành nghề cho Bộ phận HCVT tại Cục Thuế để gửi DN qua đường bưu chính.

Bước 3: Cập nhật, công khai thông tin

Bộ phận quản lý ĐLT tại Cục Thuế thực hiện: Cập nhật thông tin GXN, Thông báo nhân viên ĐLT đủ điều kiện hành nghề vào Phân hệ quản lý ĐLT. Hệ thống tự động chuyển thông tin sang phân hệ QHS để tự động ghi sổ trả kết quả; đồng thời tự động công khai thông tin GXN và thông tin nhân viên của ĐLT trên Cổng TTĐT. Thời gian thực hiện công khai chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp GXN.

4. Đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

 

Đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế
Đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

 

- Đại lý thuế bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Không đảm bảo điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Quản lý thuế trong 03 tháng liên tục.
 • Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu cho cơ quan thuế theo quy định.
 • Tiết lộ thông tin gây thiệt hại vật chất, tinh thần, uy tín của người nộp thuế sử dụng dịch vụ đại lý thuế (trừ trường hợp người nộp thuế đồng ý hoặc pháp luật có quy định).
 • Sử dụng, quản lý nhân viên đại lý thuế không đúng theo quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTC
 • Không thực hiện thông báo, báo cáo theo quy định tại khoản 8 Điều 24 Thông tư 10/2021/TT-BTC này từ 15 ngày trở lên so với thời hạn báo cáo hoặc thời hạn thông báo của cơ quan thuế.

- Cục Thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) ban hành quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế theo Mẫu 2.11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTC, đồng thời thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của đại lý thuế biết.

- Thời hạn đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế kể từ ngày quyết định đình chỉ của Cục Thuế có hiệu lực cho đến khi đại lý thuế khắc phục được sai phạm, nhưng tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày quyết định đình chỉ có hiệu lực. Trong thời hạn bị đình chỉ, đại lý thuế không được cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế.

- Trường hợp đã khắc phục được sai phạm, đại lý thuế thông báo bằng văn bản cho Cục Thuế. Cục Thuế kiểm tra thông tin, nếu đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thì trong thời hạn 05 ngày làm việc Cục Thuế có văn bản thông báo cho đại lý thuế về việc quyết định đình chỉ hết hiệu lực.

5. Thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế
Thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

 

- Căn cứ khoản 1 Điều 27 Thông tư 10/2021/TT-BTC quy định như sau:

Thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế
1. Đại lý thuế bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Có hành vi giúp người nộp thuế trốn thuế hoặc bị xử lý hành vi vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
b) Kê khai không đúng thực tế hoặc gian lận, giả mạo hồ sơ để được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
c) Bị giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương; bị cơ quan thuế thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
d) Đã quá 90 ngày kể từ ngày quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế có hiệu lực theo quy định tại Điều 26 Thông tư này mà vẫn không khắc phục được sai phạm.

- Có 04 trường hợp đại lý thuế bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Đại lý thuế phải chấm dứt kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế kể từ ngày quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của Cục Thuế có hiệu lực thi hành.

- Đại lý thuế bị thu hồi và không được cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, khoản 1 Điều 27 Thông tư 10/2021/TT-BTC. Trường hợp bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế do vi phạm quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 27 Thông tư 10/2021/TT-BTC, nếu đã khắc phục được sai phạm thì được cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, nhưng phải sau 12 tháng kể từ ngày quyết định thu hồi có hiệu lực mới được đăng ký cấp lại

- Cục Thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Mẫu 2.12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTC và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đại lý thuế biết để thực hiện các biện pháp quản lý.

Trên đây là những nội dung cơ bản về trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế dựa trên quy định của pháp luật hình sự hiện hành. Nếu Qúy khách có nhu cầu cần tư vấn về vấn đề nêu trên hoặc đang quan tâm đến các dịch vụ pháp lý khác, hãy liên hệ ngay với Luật Ánh Ngọc qua Email: lienhe@luatanhngoc.vn hoặc Điện thoại: 0878.548.558  để được hỗ trợ kịp thời. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Ánh Ngọc.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác