Thủ tục điều chỉnh giấy phép môi trường


Thủ tục điều chỉnh giấy phép môi trường
Mọi chủ dự án đầu tư, cơ sở thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tác động xấu đến môi trường đều phải xin giấy phép môi trường. Bên cạnh được cấp lại, cấp đổi giấy phép môi trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở còn có thể được điều chỉnh lại giấy phép môi trường. Vậy trong những trường hợp nào chủ dự án đầu tư, cơ sở được phép điều chỉnh giấy phép môi trường? Trình tự, thủ tục điều chỉnh giấy phép môi trường?

1. Nội dung của giấy phép môi trường

Căn cứ theo Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường, giấy phép môi trường bao gồm các nội dung sau:

 • Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp;
 • Nội dung cấp phép môi trường:
  • Nguồn phát sinh nước thải; lưu lượng xả nước thải tối đa; dòng nước thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm; vị trí, phương thức xả và nguồn tiếp nhận;
  • Nguồn phát sinh khí thải; lưu lượng xả khí thải tối đa; dòng khí thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải; vị trí, phương thức xả;
  • Nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung;
  • Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại; mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý, số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, địa bàn hoạt động đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại;
  • Loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
 • Yêu cầu về bảo vệ môi trường:
  • Có công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu; yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi;
  • Có biện pháp, hệ thống, công trình, thiết bị lưu giữ, vận chuyển, trung chuyển, sơ chế, xử lý đáp ứng yêu cầu;
  • Có kho, bãi lưu giữ phế liệu đáp ứng quy định; hệ thống thiết bị tái chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất;
  • Có kế hoạch quản lý và giám sát môi trường, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;
  • Quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; cải tạo, phục hồi môi trường; bồi hoàn đa dạng sinh học;
 • Thời hạn của giấy phép môi trường;
 • Nội dung khác (nếu có)

Xem thêm bài viết: Mẫu đơn xin cấp Giấy phép môi trường

2. Các trường hợp được điều chỉnh giấy phép môi trường

 

Các trường hợp điều chỉnh giấy phép
Các trường hợp điều chỉnh giấy phép

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường, có hai trường hợp được phép điều chỉnh giấy phép môi trường gồm:

 • Dự án đầu tư, cơ sở thay đổi nội dung cấp phép theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở hoặc theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp dự án đầu tư, cơ sở có thay đổi tăng làm tăng tác động xấu đến môi trường thuộc trường hợp cấp lại giấy phép;
 • Dự án đầu tư, cơ sở có thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất sau khi kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm để phù hợp với năng lực hoạt động thực tế.

Xem thêm bài viết: Điều kiện để được cấp Giấy phép môi trường

3. Trình tự, thủ tục xin điều chỉnh giấy phép môi trường

Đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép môi trường do có sự thay đổi nội dung cấp phép:

 • Trường hợp thay đổi giảm nội dung cấp phép môi trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở phải đề nghị thay đổi giấy phép môi trường;
 • Trường hợp thay đổi khối lượng, loại chất thải nguy hại phát sinh, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm báo cáo việc thay đổi trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ;
 • Thời hạn thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép môi trường được thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh giấy phép môi trường và được thực hiện trực tuyến thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Trường hợp thay đổi giấy phép môi trường sau khi kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm để phù hợp với năng lực hoạt động thực tế:

 • Trước khi kết thúc vận hành thử nghiệm 45 ngày, chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi báo cáo kết quả vận hành đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường;
 • Căn cứ kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư, kế quả do đạc, phân tích mẫu chất thải đối chứng, mẫu quan trắc chất thải bổ sung và báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm, cơ quan có thẩm quyền tiến hành lấy ý kiến cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh, chuyên gia môi trường trong đó có chuyên gia đã tham gia hội đồng thẩm định, kiểm tra về các nội dung điều chỉnh;
 • Chủ dự án đầu tư, cơ sở nhận được thông báo về nội dung điều chỉnh loại, khối lượng chất thải nguy hại được phép xử lý hoặc khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất để phù hợp với năng lực thực tế. Khi đó, chủ dự án đầu tư, cơ sở có thể nộp văn bản giải trình, bổ sung về các nội dung điều chỉnh.
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường (điều chỉnh) với thời hạn còn lại của giấy phép.

Thời hạn thực hiện điều chỉnh giấy phép là 25 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm.

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền cấp mới giấy phép cũng chính là cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép môi trường. Khác với các trường hợp cấp lại giấy phép hay cấp đổi giấy phép, việc điều chỉnh giấy phép môi trường có thể do cơ quan nhà nước xem xét điều chỉnh mà không phải chỉ riêng xuất phát từ mong muốn, nhu cầu của chủ dự án đầu tư, cơ sở.

Xem thêm bài viết: Các trường hợp bị tước giấy phép môi trường

4. Giải đáp một số thắc mắc

 4.1. Thời hạn của Giấy phép môi trường

Căn cứ khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường, giấy phép môi trường có thời hạn:

 • 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;
 • 10 năm đối với các trường hợp còn lại không thuộc trường hợp trên.

 4.2. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường

Căn cứ theo Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường, thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thuộc về các cơ quan sau:

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp giấy phép đối với dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; dự án nằm trên 02 địa bàn tỉnh hoặc vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính; cơ sở nhập khẩu phế liệu, cơ sở thực hiện xử lý chất thải nguy hại;
 • Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có thẩm quyền cấp giấy phép đối với dự án thuộc bí mất nhà nước về quốc phòng, an ninh;
 • UBND cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư nhóm II và nhóm III nhưng nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên không thuộc thẩm quyền cấp phép của các cơ quan khác;
 • UBND cấp huyện có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường đối với các dự án còn lại không thuộc thẩm quyền cấp phép của các cơ quan trên.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác