Hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường


Hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường
Giấy phép môi trường được cấp cho tổ chức, cá nhân được phép xả thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu và phải đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường. Một trong những bước quan trọng để xin cấp phép là chuẩn bị hồ sơ. Vậy có gì trong hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường? Xin cấp giấy phép môi trường cần lưu ý những gì?

1. Điều kiện để được cấp giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là văn bản pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường cụ thể:

 • Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường, chất thải nguy hại phải được xử lý, quản lý khi đi vào vận hành chính thức;
 • Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III trên;

Theo quy định tại Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 2020, chủ dự án đầu tư, cở sở được cấp giấy phép môi trường nếu thỏa mãn các điều kiện cấp phép sau:

 • Có báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định (nếu có);
 • Có hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường theo đúng quy định;
 • Đảm bảo quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường (nếu có);
 • Đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường;
 • Đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và quy định khác của pháp luật có liên quan;

2. Chuẩn bị hồ sơ xin Giấy phép môi trường

 

Hồ sơ xin giấy phép
Hồ sơ xin giấy phép

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020, hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường gồm:

 • Đơn xin cấp giấy phép môi trường theo mẫu tại phụ lục XIII của Nghị định 08/2022/NĐ-CP;
 • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường: Bản sao báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương dự án đầu tư.
 • Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là căn cứ thẩm định và cấp giấy phép môi trường. Do đó, đây là thành phần hồ sơ quan trong mà các tổ chức, cá nhân xin cấp phép cần lưu tâm. Theo quy định tại Điều 28 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, nội dung chính của báo cáo đề xuất gồm:
  • Thông tin chung về dự án đầu tư;
  • Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, (nếu có);
  • Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường;
  • Ngoài ra, đối với dự án đầu tư cụ thể, báo cáo đề xuất có các nội dung sau:
   • Dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi vận hành thử nghiệm:
    • Kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường;
    • Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có);
    • Đề xuất nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có) kèm theo đánh giá tác động đến môi trường từ việc thay đổi này;
    • Kế hoạch, thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm, kèm theo kế hoạch quan trắc chất thải để đánh giá hiệu quả của công trình xử lý chất thải; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành;
    • Đề xuất nội dung thực hiện quan trắc chất thải (nếu có).
   • Dự án đầu tư nhóm II không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường:
    • Đánh giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư; đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải và các công trình bảo vệ môi trường khác; đánh giá, dự báo tác động của các nguồn thải, tiếng ồn, độ rung tới đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, dòng chảy, sạt lở, bồi lắng, xâm nhập mặn và xã hội (nếu có);
    • Đề xuất kế hoạch, các biện pháp xử lý chất thải kèm theo thuyết minh và phương án thiết kế xây dựng;
    •  Các nội dung bảo vệ môi trường đặc thù;
    • Kế hoạch, thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm, kèm theo kế hoạch quan trắc chất thải;
    • Đề xuất nội dung thực hiện quan trắc chất thải (nếu có).
   • Cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm I hoặc nhóm II:
    • Các nguồn chất thải phát sinh;
    • Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có);
    • Kết quả quan trắc môi trường trong 02 năm trước liền kề đối với trường hợp phải thực hiện quan trắc chất thải theo quy định hoặc kết quả quan trắc mẫu chất thải bổ sung;
    • Kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về môi trường (nếu có);
    • Đề xuất nội dung thực hiện quan trắc chất thải.
   • Dự án đầu tư thuộc nhóm III:
    • Mô tả hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư, công nghệ sản xuất được đề xuất lựa chọn;
    • Đề xuất kế hoạch, các biện pháp xử lý chất thải kèm theo thuyết minh và phương án thiết kế xây dựng; biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi đối với dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi;
    • Kế hoạch, thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm, kèm theo kế hoạch quan trắc chất thải; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; đề xuất nội dung thực hiện quan trắc chất thải;
   • Cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm III:
    • Các nguồn chất thải phát sinh;
    • Kết quả quan trắc môi trường trong 01 năm trước liền kề hoặc kết quả quan trắc mẫu chất thải bổ sung; kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gần nhất, kèm theo các quyết định, kết luận (nếu có);
    • Đề xuất nội dung thực hiện quan trắc chất thải.

3. Nộp hồ sơ xin Giấy phép môi trường ở đâu?

Căn cứ theo Điểm a Khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ xin cấp phép đến cơ quan có thẩm quyền thông qua ba hình thức: nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến.

Hiện nay, thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thuộc về bốn cơ quan sau:

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép cho các dự án đã phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án nằm trên đơn vị hành chính của 02 tỉnh, vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý của UBND cấp tỉnh, cở sở nhập khẩu phế liệu, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý rác thải trừ các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng an ninh:
 • Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh;
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp phép môi trường:
 • Đối với dự án đầu tư nhóm II hoặc dự án đầu tư nhóm III nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022, trừ các dự án thuộc thẩm quyền cấp phép môi trường của các cơ quan khác;
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở còn lại không thuộc thẩm quyền cấp phép của các cơ quan trên.

4. Những lưu ý trong quá trình xin cấp giấy phép môi trường

 

Những lưu ý khi xin giấy phép
Những lưu ý khi xin giấy phép

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành năm 2022 đã có sự thay đổi liên quan đến quy định về giấy phép môi trường. Thay vì phải thực hiện nhiều lần xin cấp các loại giấy phép thành phần, chủ dự án đầu tư, cơ sở chỉ cần thực hiện xin cấp giấy phép môi trường theo quy định mới đã đảm bảo các điều kiện cần thiết trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Do đó, trong quá trình xin cấp giấy phép môi trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở cần lưu ý những nội dung:

 • Lưu ý về thời điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường:
  • Trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, trừ trường hợp đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý trước ngày 01/01/2022 đối với dự án đầu tư phải thực hiện đánh giá tác động môi trường;
  • Trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành một trong số các văn bản sau đối với dự án không phải đánh giá tác động môi trường: giấy phép khai thác khoáng sản; phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển, báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; kết luận thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư xây dựng; quyết định đầu tư; giấy phép xây dựng;
  • Trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày 01/01/2022 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có tiêu chí môi trường thuộc trường hợp phải cấp phép môi trường trừ trường hợp đã được cấp giấy phép môi trường thành phần.
 • Các trường hợp chủ dự án đầu tư, cơ sở phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:
  • Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;
  • Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp không thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ.

5. Dịch vụ xin cấp Giấy phép môi trường tại Luật Ánh Ngọc

Giấy phép môi trường là một chứng từ pháp lý quan trọng của tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động kinh doanh, sản xuất có tác động đến môi trường. Tuy nhiên, việc xin cấp giấy phép còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc về điều kiện đánh giá công trình bảo vệ môi trường, quy chuẩn đánh giá sức chịu tải của môi trường, chi phí, thời gian hoàn thành công trình bảo vệ môi trường,..

Tại sao nên lực chọn dịch vụ xin cấp Giấy phép môi trường tại Luật Ánh Ngọc:

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Để có thể đáp ứng các điều kiện và hồ sơ xin cấp phép môi trường cần một khoảng thời gian tương đối dài. Việc chủ đầu tư vừa quản lý, hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường vừa xử lý các vấn đề pháp lý có thể gây gián đoạn, quá tải cho chủ đầu tư. Việc ủy quyền cho đội ngũ Luật sư có chuyên môn trong lĩnh vực này sẽ giảm bớt thời gian, gánh nặng cho doanh nghiệp.
 • Dịch vụ đầy đủ, chi tiết. Tại Luật Ánh Ngọc, quý khách hàng sẽ được hỗ trợ, tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến giấy phép môi trường như:
  • Tư vấn các điều kiện cấp phép môi trường, cấp lại giấy phép, điều chỉnh giấy phép;
  • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép. Hỗ trợ và/hoặc đại diện chủ dự án đầu tư thực hiện thủ tục xin cấp phép;
  • Tư vấn các vấn đề về thu hồi giấy phép môi trường, xử phạt vi phạm liên quan;


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác