Có được sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán


Có được sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán
Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hãy theo dõi bài viết dưới đây

1. Các trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, các trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp Giấy phép dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán bao gồm:

 • Thay đổi nội dung giấy phép:
  • Thay đổi tên tổ chức;
  • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
  • Thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  • Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát;
  • Thay đổi vốn điều lệ;
  • Thay đổi hệ thống công nghệ thông tin.
 • Bổ sung nội dung giấy phép:
  • Bổ sung loại chứng khoán cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán;
  • Bổ sung phương thức thanh toán;
  • Bổ sung loại khách hàng.

2. Hồ sơ thực hiện sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Hồ sơ thực hiện sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được quy định tại Điều 61 Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép;
 • Bản sao giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
 • Bản sao tài liệu, giấy tờ chứng minh nội dung sửa đổi, bổ sung.

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép phải có các nội dung sau:

 • Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính;
 • Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung;
 • Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung;
 • Cam kết của tổ chức về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bản sao giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phải được cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bản sao tài liệu, giấy tờ chứng minh nội dung sửa đổi, bổ sung tùy theo nội dung sửa đổi, bổ sung mà tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phải cung cấp các tài liệu, giấy tờ sau:

 • Thay đổi nội dung giấy phép:
  • Bản sao quyết định của tổ chức về việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật, thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, vốn điều lệ, hệ thống công nghệ thông tin.
 • Bổ sung nội dung giấy phép

 

Hồ sơ sửa đổi
Bản sao quyết định của tổ chức về việc bổ sung loại chứng khoán cung cấp dịch vụ
bù trừ, thanh toán; bổ sung phương thức thanh toán; bổ sung loại khách hàng

Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Trình tự thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Trình tự thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán như sau:

Bước 1: Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán gửi hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, UBCKNN có văn bản yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán bổ sung, giải trình.

Bước 3: UBCKNN xem xét hồ sơ và quyết định việc sửa đổi, bổ sung giấy phép. Trường hợp UBCKNN chấp thuận sửa đổi, bổ sung giấy phép, UBCKNN cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán nhận giấy phép sửa đổi, bổ sung tại trụ sở UBCKNN hoặc nhận qua đường bưu điện.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

 • Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phải thông báo cho UBCKNN về việc thay đổi nội dung giấy phép trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi;
 • Trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, UBCKNN có văn bản yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán khắc phục trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu. Trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán không khắc phục được, UBCKNN có quyền thu hồi giấy phép.

4. Một số câu hỏi thường gặp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

4.1. Tổ chức nào được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán?

Theo quy định tại Điều 151 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, tổ chức được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán bao gồm:

 • Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán.

4.2. Điều kiện để được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán?

Theo quy định tại Điều 152 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, điều kiện để được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán bao gồm:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán;
 • Đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, hệ thống công nghệ thông tin;
 • Có đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm;
 • Có phương án bù trừ, thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật.

4.3. Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán có phải nộp phí cấp giấy phép không?

Có. Theo quy định tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phải nộp phí cấp giấy phép là 100 triệu đồng.

4.4. Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán có phải chịu trách nhiệm gì về các hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán?

Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật. Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán có trách nhiệm đảm bảo tính an toàn, an ninh, chính xác, hiệu quả của các hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

4.5. Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán có bị thu hồi giấy phép không?

Theo quy định tại Điều 63 Thông tư số 05/2015/TT-BTC, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán trong các trường hợp sau:

 • Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán không đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán chấm dứt hoạt động.

4.6. Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán có được phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh không?

Có. Theo quy định tại Điều 151 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện bổ sung sau:

 • Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu về bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
 • Có đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

 

Cung cấp dịch vụ
Có phương án bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
phù hợp với quy định của pháp luật

Trên đây là những thông tin xoay quanh đề tài chiếm đoạt quyền tác giả của người khác. Để có thể được hỗ trợ cũng như tìm hiểu thông tin, quy định của pháp luật về chiếm đoạt quyền tác giả của người khác, Quý khách có thể liên hệ Luật Ánh Ngọc để được tư vấn bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, người viết áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu viết bài. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Luật sư Phương

Luật sư Phương

Đã kiểm duyệt nội dung

Tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội. Có hơn 10 kinh nghiệm công tác trong ngành luật. Hiện đang là giám đốc kiêm luật sư chính của Luật Ánh Ngọc.

Xem thêm thông tin

Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác