Mẫu đơn xin giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán


Mẫu đơn xin giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán
Mẫu đơn xin giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được quy định như thế nào? Thủ tục xin cấp giấy phép? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu

1. Các trường hợp được phép cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các trường hợp được phép cấp giấy phép cung cấp Giấy phép dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán bao gồm:

 • Công ty chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán;
 • Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán.

Để được cấp giấy phép, tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Về vốn điều lệ

 • Công ty chứng khoán: Vốn điều lệ tối thiểu là 250 tỷ đồng;
 • Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Vốn chủ sở hữu tối thiểu là 1.000 tỷ đồng.

- Về nhân sự

 • Có đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

- Về hệ thống công nghệ thông tin

 • Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

- Về các quy định khác

 

Trường hợp cấp phép

Phải đáp ứng các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Mẫu đơn xin giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Mẫu đơn xin giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Cụ thể gồm những thông tin như sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập (đối với tổ chức không có tư cách pháp nhân);
 • Quyết định thành lập (đối với tổ chức không có tư cách pháp nhân);
 • Điều lệ;
 • Người đại diện theo pháp luật;
 • Người quản lý;
 • Kế toán trưởng;
 • Trưởng phòng nghiệp vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
 • Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người đại diện theo pháp luật, người quản lý, kế toán trưởng, trưởng phòng nghiệp vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
 • Báo cáo tài chính năm gần nhất;
 • Hệ thống công nghệ thông tin;
 • Các tài liệu khác chứng minh tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 151 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
 • Căn cứ quy định tại Điều 152 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, chúng tôi đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán cho tổ chức trên.

3. Nộp đơn kèm hồ sơ xin giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán ở đâu

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được nộp tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo một trong các hình thức sau:

 • Trực tiếp: Tại Bộ phận Một cửa của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, địa chỉ: Số 164 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;
 • Qua đường bưu điện: Gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Số 164 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;
 • Trực tuyến: Nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc trực tuyến phải được ký và đóng dấu của tổ chức.

Thời hạn giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán là 15 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Giải đáp thắc mắc giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

4.1. Thẩm quyền cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Thẩm quyền cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thuộc về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 152 và Điều 153 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán cho tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 151 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thẩm quyền cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả cho thị trường chứng khoán, bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

4.2. Có được cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán không?

Tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép trong các trường hợp sau:

- Cấp lại:

 • Giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng, bị cháy hoặc bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung;
 • Giấy chứng nhận hết hạn sử dụng.

- Sửa đổi, bổ sung:

 • Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận do thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật, hoặc thay đổi nội dung hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
 • Bổ sung nội dung hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

Thủ tục cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép được thực hiện theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Hồ sơ đề nghị cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo mẫu do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Các tài liệu chứng minh việc thay đổi, bổ sung nội dung theo quy định.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán là nhằm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của các thông tin trên Giấy chứng nhận, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

4.3. Điều kiện về vốn điều lệ đối với tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán là bao nhiêu?

Điều kiện về vốn điều lệ đối với tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được quy định tại Khoản 2 Điều 151 Nghị định 155/2020/NĐ-CP như sau:

 • Công ty chứng khoán: Vốn điều lệ tối thiểu là 250 tỷ đồng;
 • Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Vốn chủ sở hữu tối thiểu là 1.000 tỷ đồng.

4.4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán bao gồm những gì?

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP như sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo mẫu do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy phép thành lập đối với tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Bản sao điều lệ tổ chức;
 • Bản sao danh sách người đại diện theo pháp luật, người quản lý, kế toán trưởng, trưởng phòng nghiệp vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người đại diện theo pháp luật, người quản lý, kế toán trưởng, trưởng phòng nghiệp vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
 • Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức;
 • Bản sao hệ thống công nghệ thông tin.

 

Hồ sơ cấp phép
Các tài liệu khác chứng minh tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định
tại Điều 151 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Trên đây là những thông tin xoay quanh đề tài mẫu đơn xin giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán. Để có thể được hỗ trợ cũng như tìm hiểu thông tin, quy định của pháp luật về mẫu đơn xin giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, Quý khách có thể liên hệ Luật Ánh Ngọc để được tư vấn bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác