Thủ tục thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán


Thủ tục thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán
Việc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán là một biện pháp mạnh của UBCKNN nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Bài viết dưới đây sẽ nói về vấn đề này.

1. Giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán gồm những nội dung nào

Giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán (sau đây gọi tắt là Giấy xác nhận) là văn bản do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp cho công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Giấy xác nhận có những nội dung chính sau:

 • Tên tổ chức được cấp Giấy xác nhận;
 • Loại hình tổ chức được cấp Giấy xác nhận;
 • Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán;
 • Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh;
 • Ngày cấp Giấy xác nhận;
 • Thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận;
 • Nội dung các điều kiện được cấp Giấy xác nhận;
 • Ký tên, đóng dấu của UBCKNN.

2. Các trường hợp bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Theo quy định tại Điều 153 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán trong các trường hợp sau:

 • Tổ chức được cấp Giấy xác nhận không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 151 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
 • Tổ chức được cấp Giấy xác nhận vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, gây ảnh hưởng xấu đến thị trường chứng khoán;
 • Tổ chức được cấp Giấy xác nhận bị tuyên bố phá sản hoặc giải thể theo quy định của pháp luật.

 

Trường hợp thu hồi

Tổ chức được cấp Giấy xác nhận có yêu cầu bằng văn bản

Thủ tục thu hồi Giấy xác nhận được quy định tại Điều 154 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Cụ thể, UBCKNN sẽ ra quyết định thu hồi Giấy xác nhận và thông báo cho tổ chức được cấp Giấy xác nhận biết. Tổ chức được cấp Giấy xác nhận có thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy xác nhận để hoàn tất việc chuyển khoản tất toán tài khoản khách hàng, tài khoản tự doanh (nếu có) và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán.

Việc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán là một biện pháp mạnh của UBCKNN nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và đảm bảo an toàn, ổn định của thị trường chứng khoán.

3. Thủ tục thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Dựa vào Điều 163 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, quy trình thu hồi Giấy chứng nhận thành viên bù trừ chứng khoán được xác định như sau:

 • Trong khoảng 01 ngày làm việc, tính từ ngày kết thúc thời hạn hoặc xảy ra sự kiện theo quy định tại Khoản 1 của Điều 163, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ gửi thông báo đến Sở giao dịch chứng khoán và các thành viên bù trừ. Nội dung thông báo bao gồm việc ngừng cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán cho các thành viên bù trừ.

 • Đồng thời, thông báo các nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ khác của thành viên bù trừ đối với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

 • Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, cùng với các thành viên bù trừ, sẽ thực hiện thanh toán cho các giao dịch chứng khoán chưa hoàn tất thanh toán trên tài khoản nhà đầu tư và thành viên bù trừ. Đồng thời, tài sản ký quỹ bù trừ cho các giao dịch chứng khoán đã hoàn tất thanh toán sẽ được hoàn trả.

 • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, thành viên bù trừ phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo thông báo của Tổng công ty.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi thành viên bù trừ hoàn thành nghĩa vụ theo quy định tại điểm b của Khoản 2, hoặc sau khi kết thúc thời hạn theo quy định tại điểm b này, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận thành viên bù trừ và công bố thông tin ra thị trường.

 • Sau khi ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận thành viên bù trừ, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ hoàn trả lại tài sản ký quỹ bù trừ, cũng như số tiền và chứng khoán đóng góp vào quỹ bù trừ (bao gồm cả gốc và lãi theo quy định tại Quy chế của Tổng công ty).

Thành viên bù trừ bị thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán có quyền:

 • Khiếu nại quyết định thu hồi giấy phép của VSD theo quy định của pháp luật;
 • Được thanh toán các khoản tiền, chứng khoán mà thành viên bù trừ đang nắm giữ tại VSD theo quy định của pháp luật.

Thành viên bù trừ bị thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán có nghĩa vụ:

 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với khách hàng, VSD và các bên có liên quan theo quy định của pháp luật;
 • Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của VSD.

Thời hạn thực hiện quyết định thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Thành viên bù trừ bị thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán có thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy phép để hoàn tất việc thanh toán các khoản tiền, chứng khoán cho khách hàng và các bên có liên quan, thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tục thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán là một thủ tục quan trọng nhằm đảm bảo an toàn, ổn định của thị trường chứng khoán. Thủ tục này được thực hiện bởi VSD theo quy định của pháp luật.

4. Một số lưu ý khi bị thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Khi bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, tổ chức được cấp Giấy xác nhận cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Xác định nguyên nhân bị thu hồi Giấy xác nhận. Việc xác định nguyên nhân bị thu hồi Giấy xác nhận là rất quan trọng để tổ chức có biện pháp khắc phục, tránh bị thu hồi Giấy xác nhận trong tương lai;
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với khách hàng, VSD và các bên có liên quan. Tổ chức cần phối hợp chặt chẽ với VSD để thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với khách hàng, VSD và các bên có liên quan theo quy định của pháp luật;
 • Chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đăng ký cấp Giấy xác nhận mới. Nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, cần chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đăng ký cấp Giấy xác nhận mới.

Dưới đây là một số lưu ý cụ thể cho từng trường hợp bị thu hồi Giấy xác nhận:

 • Trường hợp không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 151 Nghị định 155/2020/NĐ-CP: Tổ chức cần xác định nguyên nhân không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 151 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và có biện pháp khắc phục. Ví dụ, nếu nguyên nhân là do vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu không đáp ứng quy định, tổ chức cần tăng vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu;
 • Trường hợp vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, gây ảnh hưởng xấu đến thị trường chứng khoán: Tổ chức cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục vi phạm và có biện pháp để đảm bảo không tái phạm;
 • Trường hợp bị tuyên bố phá sản hoặc giải thể theo quy định của pháp luật: Tổ chức cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục phá sản hoặc giải thể.

 

Lưu ý khi bị thu hồi
Trường hợp có yêu cầu bằng văn bản: Tổ chức cần thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ
với khách hàng, VSD và các bên có liên quan theo quy định của pháp luật

Việc bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán là một sự kiện nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của tổ chức. Do đó, các tổ chức cần chủ động thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo không bị thu hồi Giấy xác nhận.

Trên đây là những thông tin xoay quanh đề tài thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán. Để có thể được hỗ trợ cũng như tìm hiểu thông tin, quy định của pháp luật về thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, Quý khách có thể liên hệ Luật Ánh Ngọc để được tư vấn bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác