Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế


Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế được quy định như thế nào? Những quy định khi làm đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu.

1. Điều kiện xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

-Về đối tượng:

+ Chủ thể đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế khi muốn kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế tại Việt Nam. Thường là: Doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, doanh nghiệp của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức quốc tế hoặc doanh nghiệp là thành viên Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức. 

+ Hàng hóa là bất cứ tài sản nào (trừ bất động sản) kể cả công-te-nơ, cao bản hoặc các công cụ vận chuyển, đóng gói tương tự khác mà không do người kinh doanh vận tải đa phương thức cung cấp.

-Về quy mô: Từ nơi người kinh doanh vận tải đa phương thức tiếp nhận hàng hóa ở Việt Nam đến một địa điểm được chỉ định giao trả hàng ở nước khác và ngược lại.

-Về bảo hiểm bảo đảm: Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức/ có bảo lãnh tương đương.

-Về điều kiện cấp: Người kinh doanh các phương thức vận tải tham gia vào hoạt động vận tải đa phương thức phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật tương ứng với mỗi phương thức vận tải. Luật Ánh Ngọc sẽ chia sẻ với mọi người từng trường hợp cụ thể sau: 

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.

  • Duy trì tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR/ có bảo lãnh tương đương/ có phương án tài chính thay thế theo quy định của pháp luật.

+ Doanh nghiệp của các quốc gia là thành viên Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức hoặc là doanh nghiệp của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức .

  • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thực quốc tế hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước đó cấp. 

2. Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh

Dưới đây là mẫu đơn xin cấp giấy phép:

...........(1)...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ………, ngày ….tháng ….năm …..

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

Kính gửi: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(1) có trụ sở tại .............................................................................................

Điện thoại: .................................. , Fax: ...................................... , E-mail:.............................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ...................................... do (2) cấp ngày ………tháng …….năm

Đại diện pháp lý tại Việt Nam (nếu có): Tên đại diện, trụ sở chính, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ................... cấp ngày……tháng……năm................ )

Kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét và cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức cho (1).

(1) cam kết việc kinh doanh vận tải đa phương thức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

                                                        Chức danh người đại diện
Ký, đóng dấu

Ghi chú:

(1) Tên của doanh nghiệp đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương quốc tế.

(2) Tên của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương quốc tế.  

3. Nộp đơn kèm hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải ở đâu.

- Khi có mục đích là kinh doanh vận tải đa phương quốc tế, sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định cùng với điều kiện kinh doanh thì doanh nghiệp hoặc hợp tác xã nộp hồ sơ tại Bộ Giao Thông Vận Tải

- Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp tại Bộ Giao thông vận tải hoặc qua đường bưu chính hoặc gửi bằng hình thức phù hợp khác theo quy định.

Hình thức nộp đơn
Hình thức nộp đơn 

4. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế: Doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã, Doanh nghiệp nước ngoài  đầu tư tại Việt Nam khi đủ điều kiện kinh doanh vận tải đa phương quốc tế thì nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương theo quy định của pháp luật. 

+ Khi nộp trực tiếp: Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

+ Khi nộp qua đường bưu chính: Bản sao có chứng thực. 

- Báo cáo tài chính được kiểm toán. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện kiểm toán thì phải được tổ chức ngân hàng hoặc tổ chức, cá nhân khác bảo lãnh tương đương; hoặc có phương án tài chính thay thế theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp, Doanh nghiệp của các quốc gia là thành viên Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức hoặc là doanh nghiệp của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định thì nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế hoặc giấy tờ tương đương do Cơ quan có thẩm quyền nước đó cấp và đã được hợp pháp hóa lãnh sự.

- Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương.

Quy trình thực hiện gồm các bước sau:

Bước 01: Hợp tác xã hoặc doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Bước 02: Bộ Giao thông vận tải xem xét và cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thực quốc tế cho doanh nghiệp.

Bước 03: Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế chưa đầy đủ theo quy định, Bộ Giao thông vận tải phải có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế: theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 144/2018/NĐ-CP.

Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế: theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 144/2018/NĐ-CP/Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định về vận tải đa phương thức quốc tế.

Cơ quan giải quyết và có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế là Bộ Giao Thông Vận tải.

Đối tượng thực hiện là Doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, doanh nghiệp của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức quốc tế hoặc doanh nghiệp là thành viên Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. Ngoài ra đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, kể từ ngày nhận được hồ sơ trực tiếp hoặc ngày đến ghi trên dấu bưu điện là 03 ngày làm việc. 

5. Giải đáp một số thắc mắc

5.1. Hết thời hạn có hiệu lực, Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế có được cấp lại không?  

Kể từ ngày cấp, Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế có giá trị 05 năm.

Trường hợp có thay đổi một trong những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế trong thời hạn có hiệu lực hoặc Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế hết hạn, bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, doanh nghiệp được cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

Người kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế phải làm thủ tục theo quy định để đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức.

5.2. Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. 

PHỤ LỤC II

MẪU ĐƠN XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
(Ban hành kèm theo Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ)

(Tên doanh nghiệp) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
 

………, ngày ….tháng ….năm …..

ĐƠN XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

Kính gửi: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Tên doanh nghiệp) có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức số …/GP-GTVT ngày ….. tháng …..năm ……..có hiệu lực đến ngày …….tháng ……năm ……

Trụ sở hiện tại ......................................................................................................................

Điện thoại: .................................. , Fax: ...................................... , E-mail:.............................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ...................................... do (Tên cơ quan cấp) cấp ngày ………tháng …….năm

Đại diện pháp lý tại Việt Nam là: (Tên đại diện, trụ sở chính, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ................ cấp ngày……tháng……năm ............)

Kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét và cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức cho (Tên doanh nghiệp) vì: ……………. (nêu lý do).

Những thay đổi về:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư

Có  Không
Tài sản tối thiểu của doanh nghiệp Có  Không 

(Tên doanh nghiệp) cam kết tiếp tục kinh doanh vận tải đa phương thức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

                                          Chức danh người đại diện
Ký, đóng dấu

 

Cảm ơn quý khách đã quan tâm và theo dõi bài viết về chủ để " Đơn xin giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế" của Luật Ánh Ngọc. Nếu quý khách cần tư vấn về pháp luật doanh nghiệp hoặc có nhu cầu về dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế, vui lòng liên hệ với Luật Ánh Ngọc qua lienhe@luatanhngoc.vn  hoặc Holine của Luật Ánh Ngọc. Với đội ngũ các luật sư giỏi nhất, có kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp, Luật Ánh Ngọc luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác