Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế


Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế xã hôi, nhu cầu và đời sống cũng vậy. Vận tải đa phương thức quốc tế cũng được áp dụng nhiều hơn trước, với nhiều ưu điểm mà kinh doanh vận tải này mang lại. Bài viết dưới đây giúp hiểu thêm về vấn đề này. 

1. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Để được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế tại Việt Nam đến địa điểm được chỉ định giao trả hàng ở nước khác và ngược lại, Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giao kết phải đáp ứng đủ điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. Vì từng trường hợp, điều kiện cấp  giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế sẽ khác nhau, Luật Ánh Ngọc sẽ chia sẻ với mọi người từng trường hợp cụ thể sau: 

1.1. Doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam

Trên cơ sở phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây, Doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có thể được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế:

  • Tài sản phải duy trì tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương hoặc có phương án tài chính thay thế theo quy định của pháp luật.
  • Doanh nghiệp phải có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương.

1.2. Doanh nghiệp của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức hoặc là doanh nghiệp của các quốc gia là thành viên Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức

Đối với doanh nghiệp của các quốc gia là thành viên Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức hoặc là doanh nghiệp của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế sau khi có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế của Việt Nam trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước đó cấp.
  • Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương. 

2. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

2.1. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Khi có đủ điều kiện xin cấp phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế, hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế trong từng trường hợp sẽ khác nhau, cụ thể: 

  HỒ SƠ
Doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 144/2018/NĐ-CP. 

(2) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp), nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) đối với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương theo quy định của pháp luật.

(3) Báo cáo tài chính được kiểm toán. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện kiểm toán thì phải được tổ chức ngân hàng hoặc tổ chức, cá nhân khác bảo lãnh tương đương; hoặc có phương án tài chính thay thế theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp của các quốc gia là thành viên Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức hoặc là doanh nghiệp của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức.

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 144/2018/NĐ-CP.

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế hoặc giấy tờ tương đương do Cơ quan có thẩm quyền nước đó cấp và đã được hợp pháp hóa lãnh sự.

c) Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương.

2.2. Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Khi đáp ứng đủ điều kiện và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế, sẽ có hai trường hợp xảy ra, gồm:

Trường hợp 1: Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế đầy đủ điều kiện.

Chi tiết thủ tục xin cấp giấy phép trường hợp 1
Thủ tục trường hợp 1

Trường hợp 2: Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế chưa đầy đủ điều kiện theo quy định.

Chi tiết thủ tục xin cấp giấy phép trường hợp 2
Thủ tục trường hợp 2

Lưu ý: 

(1) Đối với cả hai trường hợp:

  • Cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc:  Bộ Giao Thông Vận Tải.
  • Hình thức nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế: Trực tiếp tại Bộ Giao thông vận tải hoặc qua đường bưu chính hoặc gửi bằng hình thức phù hợp khác theo quy định.

(2) Đối với trường hợp 02: Thời gian công nhận hồ sơ là kể từ ngày nhận được hồ sơ trực tiếp hoặc ngày đến ghi trên dấu bưu điện. 

(3) Trong thời hạn còn hiệu lực, nếu có thay đổi một trong những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế, người kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế phải làm thủ tục để đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

3. Một số câu hỏi thường gặp:

3.1. Thời hạn cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Bạn H là Giám đốc của một doanh nghiệp kinh doanh vận tải lâu năm ở trong nước. Sắp tới bạn H có nhu cầu mở rộng kinh doanh đặc biệt là kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. Vì vậy, bạn H có đặt câu hỏi cho đội ngũ luật sư của Luật Ánh Ngọc là Thời hạn cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế là bao lâu?

Với câu hỏi trên để giải đáp thắc mắc của bạn H và giúp mọi người hiểu thêm về thời hạn cấp giấy phép kinh doanh đa phương thức quốc tế, Luật Ánh Ngọc xin cung cấp một vài thông tin như sau:

- Khi có đủ điều kiện và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế hợp lệ theo quy định, trong vòng 05 ngày làm Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thực quốc tế cho doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 144/2018/NĐ-CP.

- Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp.

3.2. Có được cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Doanh nghiệp K là doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. Khi thay đổi văn phòng, giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế của doanh nghiệp K bị mất. T là giám đốc của doanh nghiệp K có liên hệ với đội ngũ luật sư của Luật Ánh Ngọc và có thắc mắc muốn giải đáp" Có được cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế không?" 

Với câu hỏi trên để giải đáp thắc mắc của bạn H và giúp mọi người hiểu thêm về vấn đề có được cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế không, Luật Ánh Ngọc xin cung cấp một vài thông tin như sau:

Trường hợp có thay đổi một trong những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế trong thời hạn có hiệu lực hoặc Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế hết hạn, bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, doanh nghiệp được cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

Vậy nên, với trường hợp của doanh nghiệp K khi bị mất Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế thì được cấp lại. 

4. Dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế tại Luật Ánh Ngọc

Chúng tôi là Luật Ánh Ngọc, một văn phòng luật sư chuyên nghiệp với đội ngũ chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng doanh nghiệp và cá nhân, mang đến giải pháp pháp lý chất lượng cao.

Dịch vụ Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế là một trong những dịch vụ chính của Luật Ánh Ngọc mà quý khách có thể quan tâm. Đội ngũ luật sư của Luật Ánh Ngọc đã tích lũy kinh nghiệm rộng lớn trong lĩnh vực này, và chúng tôi cam kết hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân qua mọi bước quan trọng để đảm bảo doanh nghiệp và cá nhân nhận được Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế một cách thuận lợi nhất.

Chúng tôi đồng hành cùng bạn trong việc giải quyết quy trình, đảm bảo rằng tất cả các tài liệu và hồ sơ cần thiết đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Với tầm nhìn "Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng, luôn đồng hành cùng bạn để thành công" chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ chất lượng cao, nhanh chóng và hiệu quả, giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động mạnh mẽ và tuân thủ mọi quy định pháp lý.

Trên đây là toàn bộ nội dung về chủ đề Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế mà chúng tôi cung cấp tới quý khách hàng. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đến Hotline , Luật Ánh Ngọc với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho bạn.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác