Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu


Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Việc xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo trình tự, thủ tục nhất định. Hãy cùng Công ty Luật Ánh Ngọc tìm hiểu thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ xăng dầu.

1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Các quy định của Luật Đầu tư năm 2020, cụ thể tại Phụ lục IV của Luật quy định về danh mục các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, hoạt động kinh doanh xăng dầu là ngành, nghề có điều kiện. Do vậy để thực hiện hoạt động bán lẻ xăng dầu, thương nhân cần đáp ứng các điều kiện nhất định về giấy phép kinh doanh.

Theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 95/2021/NĐ-CP xác định, giấy phép kinh doanh xăng dầu áp dụng đối với hình thức cửa hàng bán lẻ xăng dầu là Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

 

Các điều kiện để được cấp phép bán lẻ xăng dầu
Các điều kiện cần chú ý

Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, về địa điểm kinh doanh

 • Cửa hàng bán lẻ xăng dầu được xây dựng phù hợp với quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu phục vụ nhu cầu xăng dầu lưu thông, việc xây dựng phải phù hợp về khoảng cách tối thiểu giữa các cửa hàng xăng và các khu dân cư;
 • Cửa hàng phải thuộc sở hữu hoặc phải được thuê với thời hạn ít nhất là năm (05) năm bởi thương nhân kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Thứ hai, các điều kiện về kỹ thuật xây dựng

 • Việc thiết kế và xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải đảm bảo tuân theo các yêu cầu thiết kế cửa hàng bán lẻ xăng dầu, các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung, các yêu cầu cụ thể đối với từng loại hình cửa hàng (trên mặt đất hay trên mặt nước), đồng thời các yêu cầu trong chi tiết từng hạng mục của cửa hàng.

Thứ ba, các yêu cầu về nhân sự của cửa hàng

Các cán bộ quản lý và nhân viên kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, cửa hàng bán lẻ xăng dầu đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc cấp giấy phép bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

2. Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Về quy trình xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu được quy định tại Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP. Theo đó, thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận theo các bước sau:

 

Các bước cần thực hiện khi xin cấp phép bán lẻ xăng dầu
Các bước cần thực hiện khi xin cấp Giấy chứng nhận

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Sau quá trình rà soát, đảm bảo cửa hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 24 Nghị định 83,2014/NĐ-CP, thương nhân kinh doanh xăng dầu chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

Khoản 2 Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP và khoản 20 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ xin cấp mới Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bao gồm các tài liệu sau:

 • 01 Đơn đề nghị xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;
 • 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;
 • Bản sao các tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê có thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên,...);
 • Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng;
 • Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP;
 • Các tài liệu chứng minh cửa hàng xăng dầu được xây dựng theo đúng quy định pháp luật hiện hành (bản vẽ thiết kế xây dựng,...).

Về số lượng hồ sơ cần chuẩn bị: Thương nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với đầy đủ các tài liệu trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận: Tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP quy định, Sở Công thương có trách nhiệm cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại Giấy chứng nhận cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

Đối với thương nhân kinh doanh xăng dầu có nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tỉnh khác nhau, việc xin cấp Giấy chứng nhận được thực hiện tại Sở Công thương nơi có cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

 • Hình thức nộp: Thương nhân xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thực hiện nộp hồ sơ theo 03 hình thức:
  • Nộp trực tiếp tại Sở Công thương;
  • Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến;
  • Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
 • Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận của thương nhân được tiếp nhận bởi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh theo cả ba hình thức nộp trên.

Bước 3: Chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ

Việc chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ được thực hiện bởi thương nhân xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, đã nộp hồ sơ tuy nhiên hồ sơ chưa đủ hợp lệ.

Khoản 3 Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP quy định, sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Công thương tiến hành kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đủ hợp lệ, trong bảy (07) ngày làm việc, Sở Công thương phải có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung, trong đó phải nêu đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện.

Bước 4: Nhận kết quả

Sau ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 20 ngày làm việc, Phòng chuyên môn tiến hành việc xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Công thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Kết quả của quá trình xin cấp Giấy chứng nhận:

 • Thương nhân kinh doanh xăng dầu nhận được Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu do Sở Công thương cấp;
 • Thương nhân nhận văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong đó nêu rõ lý do từ chối cấp của Sở Công thương.

Lưu ý: Thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thực hiện việc nộp phí, lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Một số câu hỏi thường gặp

3.1. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, tính từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn hai mươi (20) ngày, Sở Công thương có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho thương nhân hoặc đưa ra văn bản về việc từ chối cấp và nêu rõ lý do.

3.2. Có được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Theo quy định tại Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, Sở Công thương có trách nhiệm cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại Giấy chứng nhận cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Cũng tại điều luật này, tại điểm c khoản 2 quy định về các trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận gồm: bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

Như vậy thương nhân kinh doanh xăng dầu được cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu nếu thuộc các trường hợp do pháp luật quy định.

4. Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại Luật Ánh Ngọc

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quý khách hàng, Công ty Luật Ánh Ngọc cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Luật Ánh Ngọc thực hiện:

 • Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận;
 • Soạn thảo và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cho quý khách hàng;
 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục tại Sở Công thương;
 • Nhận và bàn giao tận tay tới quý khách hàng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Luật Ánh Ngọc để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Cảm ơn quý khách đã quan tâm và theo dõi bài viết của Luật Ánh Ngọc.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác