Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện


Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện
Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh quản lý quỹ hưu trí tự nguyện gồm những gì? Để trả lời cho câu hỏi này và một số thắc mắc liên quan đến quỹ hưu trí tự nguyện, Luật Ánh Ngọc xin cung cấp đến bạn đọc những thông tin hữu ích trong bài viết dưới đây.

1. Giấy phép kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện là gì

Giấy phép kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện là giấy phép được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép các chủ thể được phép kinh doanh dịch vụ quản lý hưu trí tự nguyện. Đây là một quỹ tài chính để thực hiện chương trình lương hưu, được hình thành từ sự đóng góp của những người tham gia quỹ và người sử dụng lao động. 

2. Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

 

Cần chuẩn bị những gì cho hồ sơ xin cấp phép kinh doanh dịch vụ quỹ hưu trí tự nguyện
Chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép

Theo quy định của pháp luật hiện hành, để xin giấy phép kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện, các chủ thể cần phải chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện. Theo Nghị định 151/2018/NĐ-CP, hồ sơ xin cấp phép bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (Thông tin về mã số thuế doanh nghiệp);

- Bản sao Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành. Trong đó, yêu cầu bản sao được cấp từ sổ gốc, ản sao co chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Bản sao hợp đồng nguyên tắc với tổ chức lưu ký, ngân hàn giám sát;

- Phương án kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ:

+ Kế hoạch và chiến lược hoạt động quản lý quỹ hưu trí;

+ Dự kiến doanh thu và ci phí trong 05 năm tiếp theo;

+ Phương án về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để quản lý từng khoản hưu trí cá nhân đảm bảo thực hiện các hoạt động đóng góp, đầu tư, thanh toán chi phí, chi trả cho người tham gia quỹ và người sử dụng lao động, thanh toán thuế thu nhập cá nhân;

+ Mẫu hợp đồng khung về tham gia quỹ hưu trí 

- Tài liệu chứng minh có tối thiểu 05 người lao động đáp ứng Điều kiện quy định tại Điều 34 Nghị định này:

+ Bản sao hợp đồng lao động;

+ Sơ yếu lý lịch của người lao động có xác hận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

+ Bản sao các chứng chỉ.

- Quy trình quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ

3. Nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện ở đâu?

- Doanh nghiệp xin cấp phép kinh doanh quỹ hưu trí tự nguyện nộp 01 bộ hồ sơ xin giấp phép kinh doanh dịch vụ quản lý hưu trí tự nguyện đến Bộ Tài chính.  

- Thẩm quyền cấp Giấy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quỹ hưu trí tự nguyện thuộc về Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và các đơn vị có liên quan thẩm định, xem xét hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh. Trong trường hợp từ chối, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do. Đây là một trong những mốc thời gian cố định của thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện.

4. Một số câu hỏi liên quan

4.1. Những đối tượng đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện?

- Trước hết, quỹ hưu trí tự nguyện là tên viết tắt của quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện, được hiểu là một quỹ tài chính để thực hiện chương trình lương hưu, được hình thành từ sự đóng góp của những người tham gia quỹ và người sử dụng lao động

- Các đối tượng tham gia quỹ hưu trí tự nguyện được xác định là:

+ Chủ lao động đóng góp cho nhân viên theo Bộ luật Lao động;

+ Nhân viên đóng góp theo quy địn cuả Bộ luật Lao động;

+ Cá nhân từ 15 tuổi trở lên, không làm việc theo hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động. 

4.2. Nguyên tắc thiết lập quỹ hưu trí tự nguyện là gì?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 88/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí tiến hành thành lập quỹ hưu trí theo các nguyên tắc sau:

- Xây dựng và ban hành Điều lệ quỹ hưu trí. Điều lệ quỹ hưu trí do doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí quyết định trên cơ sở đảm bảo các nội dung cơ bản quy định tại Điều 14 Nghị định này;

- Lựa chọn và ký hợp đồng với 01 tổ chức lưu ký để thực hiện lưu ký tài sản quỹ hưu trí và các nghĩa vụ quy định tại Điều 15 Nghị định này;

- Lựa chọn và ký hợp đồng với 01 ngân hàng giám sát để thực hiện giám sát hoạt động quản lý quỹ hưu trí và các nghĩa vụ quy định tại Điều 16 Nghị định này.

Như vậy, khi thành lập quỹ hưu trí tự nguyện, các doanh nghiệp cần phải đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc nêu trên. 

4.3. Yêu cầu về điều lệ của Quỹ hưu trí tự nguyện là gì? 

Như đã phân tích ở trên, ban hành điều lệ là một trong những điều kiện phải có khi doanh nghiệp thành lập quỹ hưu trí tự nguyện. Vậy nội dung của Quỹ hưu trí tự nguyện cần đáp ứng những gì? 

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 88/2016/NĐ-CP, điều lệ cần đáp ứng một số yêu cầu sau:

- Yêu cầu về hình thức: Điều lệ quỹ hưu trí tự nguyện phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu và công bố trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí;

- Yêu cầu về nội dung:

+ Tên quỹ hưu trí;

+ Doanh nghiệp quan rlý quỹ hưu trí;

+ Tổ chức lưu ký;

+ Ngân hàng giám sát;

+ Các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan (nếu có);

+ Mục tiêu, chính sách đầu tư của quỹ hưu trí theo quy định tại Điều 20 Nghị định này và quy trình thủ tục thay đổi chính sách đầu tư (nếu có);

+ Quyền và nghĩa vụ của người tham gia quỹ, người sử dụng lao động, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí, tổ chức lưu ký, ngân hàng giám sát và các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan (nếu có);

+ Điều khoản về chuyển tài khoản hưu trí cá nhân giữa các quỹ hưu trí được quản lý bởi cùng một doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí;

+ Điều khoản về thay đổi doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí;

+ Lựa chọn và thay đổi tổ chức lưu ký, ngân hàng giám sát và tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan (nếu có);

+ Nguyên tắc phân bổ chi phí hoạt động của quỹ ưu trí cho từng khoản hưu trí cá nhân; 

+ Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của quỹ hưu trí và của mỗi tài khoản hưu trí cá nhân; 

+ Quy chế giải quyết tranh chấp;

+ Các trường hợp đền bù thiệt hại cho người tham gia quỹ;

+ Chế độ thông tin báo cáo;

+ Cam kết của doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí, tổ chức lưu ký, ngân hàng giám sát và các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan (nếu có) về việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều lệ quỹ;

+ Thể thức tiền hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ hưu trí.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác