Thủ tục cấp lại giấy phép quảng cáo mỹ phẩm


Thủ tục cấp lại giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là một tài liệu quan trọng đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo mỹ phẩm trên thị trường. Tuy nhiên, thực tế luôn xảy ra các trường hợp giấy phép bị mất mát, hư hỏng, hay bị hết hiệu lực. Vậy đối với các trường hợp này, có thể xin cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo hay không? Pháp luật quy định thế nào về hồ sơ, thủ tục đối với các trường hợp này. Theo dõi bài viết dưới đây để được giải đáp chi tiết. 

1. Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là gì?

Hiện nay, chưa có quy định cụ thể nào về định nghĩa giấy phép quảng cáo mỹ phẩm. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Điều 12 Thông tư 09/2015/TT-BYT có thể hiểu, giấy phép quảng cáo mỹ phẩm hay còn gọi là giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm là giấy phép do Sở Y tế cấp cho cá nhân, tổ chức nhằm xác nhận các nội dung quảng cáo liên quan đến mỹ phẩm đã đáp ứng đủ các quy định của pháp luật về quảng cáo mỹ phẩm. 

Cũng theo quy định tại Điều này, thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo do Sở Y tế của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp cấp. Đối với trường hợp thực hiện quảng cáo thông qua tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị thì thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo sẽ do Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi dự kiến diễn ra hội thảo, hội nghị cấp. 

2. Trường hợp được cấp lại giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Thông tư 09/2015/TT-BYT, doanh nghiệp được cấp lại giấy phép quảng cáo mỹ phẩm trong các trường hợp: bị mất, hư hỏng giấy phép; giấy phép quảng cáo hết hiệu lực; thay đổi tên, địa chỉ trên giấy phép;...

 

Trường hợp cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm
Trường hợp cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

2.1. Cấp lại giấy phép quảng cáo trong trường hợp bị mất, hư hỏng

Trên thực tế, việc làm hư hỏng, mất mát giấy phép quảng cáo mỹ phẩm khá phổ biến và xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan khác nhau. 

Pháp luật hiện hành quy định về việc cấp lại giấy phép quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp này nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc đảm bảo tuân thủ pháp luật khi tiến hành quảng cáo mỹ phẩm của mình, tránh việc bị xử phạt vì không có giấy phép quảng cáo. 

2.2. Cấp lại giấy phép quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã hết hiệu lực

Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm được xác định là hết hiệu lực trong trường hợp được quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 23 Thông tư 09/2015/TT-BYT: Số phiếu tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hết hiệu lực.

Do thời hạn giấy phép quảng cáo mỹ phẩm phụ thuộc vào thời hạn của phiếu công bố mỹ phẩm nên khi hết hiệu lực, tổ chức, cá nhân được quyền xin cấp lại giấy phép này nếu đáp ứng đầy đủ các quy định về hồ sơ, thủ tục. 

2.3. Cấp lại giấy phép quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp thay đổi về tên, địa chỉ của doanh nghiệp

Đây là trường hợp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm vẫn còn hiệu lực theo quy định pháp luật, tuy nhiên cơ sở có tên trên giấy xác nhận nội dung quảng cáo có sự thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa dịch vụ, hàng hóa, sản phẩm ra quảng cáo trên thị trường. 

Lưu ý, việc thay đổi tên, địa chỉ đó không làm thay đổi nội dung quảng cáo trước đó. Trong trường hợp này, cơ sở có yêu cầu được phép gửi hồ sơ xin cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm tới cơ quan có thẩm quyền. 

3. Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép

Đối với từng trường hợp, thủ tục xin cấp lại giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là khác nhau. Dưới đây, Luật Ánh Ngọc trình bày chi tiết thủ tục trong các trường hợp theo quy định tại Điều 21 Thông tư 09/2015/TT-BYT:

3.1. Thủ tục cấp lại giấy phép quảng cáo trong trường hợp bị mất, hư hỏng

- Chuẩn bị hồ sơ: Cơ sở có tên trên giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm hoặc cơ sở được ủy quyền chuẩn bị văn bản đề nghị cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục 04 Thông tư 09/2015/TT-BYT;

- Sau đó, cơ sở có yêu cầu nộp hồ sơ đến Sở Y tế có thẩm quyền;

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho cơ sở. Trong trường hợp từ chối, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

3.2. Trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực theo quy định

Trong trường hợp giấy phép quảng cáo hết hiệu lực, việc xin cấp lại giấy phép được thực hiện theo thủ tục sau:

- Chuẩn bị hồ sơ: Cơ sở có tên trên giấy xác nhận nội dung quảng cảo hoặc cơ sở được ủy quyền chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép theo Phụ lục 04;

+ Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã hết hiệu lực kèm theo mẫu hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt.

- Tiếp đó, nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét và cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Nếu từ chối việc cấp lại, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải nêu rõ lý do và thông báo bằng văn bản đến cơ sở.

 

Thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm
Thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

3.3. Cấp lại giấy phép quảng cáo trong trường hợp thay đổi tên, địa chỉ mà không làm thay đổi nội dung quảng cáo

- Chuẩn bị hồ sơ: Cơ sở có yêu cầu chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm: 

+ Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu quy định tại phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã hết hiệu lực kèm theo mẫu hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt;

+ Văn bản về việc thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa hàng hóa ra thị trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Nộp hồ sơ và giải quyết hồ sơ:

+ Cơ sở có yêu cầu nộp 01 bộ hồ sơ tại Sở Y tế có thẩm quyền giải quyết;

+ Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị đơn vị sửa đổi bổ sung. Thời hạn để các đơn vị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hồ sơ trong vòng 90 ngày, quá thời gian trên, hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép quảng cáo mỹ phẩm hết giá trị;

+ Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét, thẩm định và cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho các cơ sở. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Đối với trường hợp quảng cáo thông quan hình thức tổ chức sự kiện, hội nghị hội thảo thì: 

  • Phải có văn bản thông báo về hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức quảng cáo kèm bản sao giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được duyệt gửi đến Sở Y tế nơi tổ chức quảng cáo trước ít nhất 02 ngày;
  • Trường hợp có sự thay đổi về địa điểm, thời gian tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo so với nội dung ghi trên giấy xác nhận nội dung quảng cáo thì phải thông báo đến Sở Y tế địa phương nơi tổ chức trước khi tiến hành quảng cáo ít nhất 02 ngày làm việc. 

3.4. Đối với trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực nhưng không thuộc trường hợp cấp lại theo quy định tại khoản 2 Điều 21 và trường hợp thay đổi, bổ sung nội dung quảng cáo không thuộc trường hợp tại khoản 3 Điều 21

Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo như trường hợp đăng ký lần đầu giấy phép này:

- Hồ sơ cần chuẩn bị: Đáp ứng đầy đủ các giấy tờ, tài liệu theo quy định tại Điều 13 Thông tư 09/2015/TT-BYT

- Thủ tục: 

+ Cá nhân, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ tại Sở Y tế cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thực hiện quảng cáp mỹ phẩm;

+ Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trong 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận thông báo đến các đơn vị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời gian thực hiện việc sửa đổi bổ sung này trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được thông báo;

+ Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét, thẩm định và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho các đơn vị có yêu cầu. 

4. Một số câu hỏi liên quan

4.1. Thời hạn cấp lại giấy phép quảng cáo là bao lâu?

Theo quy định tại Điều 21 Thông tư 09/2015/TT-BYT, thời hạn cấp lại giấy phép quảng cáo đối với từng trường hợp được quy định như sau: 

  • Trường hợp bị mất hoặc hư hỏng và trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm bị hết hiệu lực: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ xin cấp lại, cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp lại cho cơ sở. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản.
  • Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ: Thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ xin cấp lại giấy phép. Cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm cho cơ sở, nếu từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4.2. Chi phí cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là bao nhiêu?

Theo quy định tại thông tư 41/2023/TT-BTC, lệ phí cấp giấy phép quảng cáo là 1.600.000 VNĐ/01 bộ hồ sơ.

Tuy nhiên, khi quý khách hàng ủy quyền cho các đơn vị cung cấp pháp lý thực hiện thủ tục này, ngoài phí cố định nộp tại cơ quan có thẩm quyền, quý khách còn chịu chi phí tư vấn tùy theo gói dịch vụ mình sử dụng. Chi phí này không cố định do phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. 

Theo một quy trình chuẩn từ việc tư vấn pháp lý, soạn thảo hồ sơ, đại diện khách hàng, Luật Ánh Ngọc tự hào mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm dịch vụ tiết kiệm, nhanh chóng, hiệu quả đối với dịch vụ xin cấp hoặc xin cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết nhất. 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, người viết áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu viết bài. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Luật sư Phương

Luật sư Phương

Đã kiểm duyệt nội dung

Tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội. Có hơn 10 kinh nghiệm công tác trong ngành luật. Hiện đang là giám đốc kiêm luật sư chính của Luật Ánh Ngọc.

Xem thêm thông tin

Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác