Hợp đồng thuê chuyên gia mới nhất


Hợp đồng thuê chuyên gia mới nhất
Doanh nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân muốn thuê chuyên gia để phát triển dự án, thương hiệu....Hợp đồng pháp lý cần chặt chẽ rõ ràng. Luật Ánh Ngọc cung cấp cho bạn mẫu hợp đồng thuê chuyên gia mới nhất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn thêm và soạn thảo hợp đồng chính xác, cụ thể.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

HỢP ĐỒNG THUÊ CHUYÊN GIA

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Hôm nay, ngày ........ tháng .......... năm 2023  tại  trụ sở Công ty cổ phần ....................................................................................................................................
Hai bên gồm :

BÊN A (BÊN THUÊ CHUYÊN GIA):

CÔNG TY .......................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Điện thoại: .........................................................................................................

Đại diện:.................................... Chức vụ:.......................................................

 

BÊN B (BÊN CHUYÊN GIA):

Ông : .................................................................................................................

CCCD số :................................................cấp ngày........................bởi...............

............................................................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Điện thoại: .........................................................................................................

XÉT RẰNG:

- Bên A là một doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, đang triển khai kế hoạch phát triển thương hiệu và mở rộng kinh doanh tại Hàn Quốc (sau đây gọi là “Dự án”), Bên A cũng đang có nhu cầu thuê chuyên gia có năng lực và chuyên môn phù hợp để thực hiện Dự án của Bên A.

- Bên B là người cam kết có đủ năng lực chuyên môn phù hợp và mong muốn được thực hiện các công việc phù hợp với chuyên môn của mình.

Theo đó, sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký hợp đồng này với các điều khoản cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1. Bên A thuê và bên Bên B đồng ý đảm nhận thực hiện các công việc được nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này với tư cách là một “chuyên gia” trong Dự án của bên A.

2. Theo đó, Bên B sẽ xử lý các công việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Bên A và có chức danh là “Giám đốc dự án”.

3. Thời gian hợp đồng : 05 (năm) tháng, từ ngày............đến ngày........... Khi kết thúc hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hoặc/và nhu cầu của mỗi bên, hợp đồng này có thể được xem xét gia hạn hoặc chuyển đổi hình thức thành hợp đồng lao động.

ĐIỀU 2: TIỀN CÔNG VÀ CÁC HỖ TRỢ KHÁC

1. Tiền công:

– Tiền công mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 là ………đồng/tháng.

– Trong đó đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân mà bên B phải trả theo qui định của pháp luật.

– Hàng tháng, bên A sẽ thanh toán tiền công cho bên B vào ngày........của mỗi tháng.

2. Các hỗ trợ khác từ Bên A:

Ngoài khoản tiền công nêu trên, Bên A sẽ hỗ trợ, lo liệu toàn bộ chi phí đi lại, công tác phí, ăn, ở,… (nếu có) cho Bên B theo đúng chế độ do bên A qui định.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:

– Tạo điều kiện cần thiết, hỗ trợ phương tiện, nơi làm việc để Bên B hoàn thành công việc của mình.

– Thanh toán đầy đủ tiền công cho Bên B theo thỏa thuận.

– Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu hiệu quả công việc do bên B thực hiện không tốt hoặc xét thấy rõ ràng bên B không có đủ năng lực, khả năng như bên B đã cam kết.

– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên thuê dịch vụ – theo qui định tại Bộ luật dân sự.

2. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

– Hoàn thành công việc do mình đảm nhận với chất lượng cao nhất. Chịu trách về công việc do mình thực hiện.

– Bảo quản phương tiện làm việc, tuân thủ các qui định, nội qui của công ty.

– Tự chịu trách nhiệm về các khoản thuế, bảo hiểm,… theo qui định của pháp luật Việt Nam.

– Bên B cam kết việc ký kết hợp đồng này không tạo ra bất kỳ sự mâu thuân về quyền lợi đối với Bên thứ ba nào khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này.

– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên cung cấp dịch vụ – theo quy định tại Bộ luật dân sự.

ĐIỀU 4:  PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

2. Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, hai Bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần thương lượng hợp tác để cùng nhau tìm ra hướng giải quyết có lợi cho cả hai Bên. Nếu không thể thương lượng và giải quyết tranh chấp được trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì một trong các Bên có quyền đưa vụ việc ra toà án có thẩm quyền nơi có trụ sở chính của Bên A để giải quyết. Phán quyết của toà án là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành đối với các Bên.

3. Trong quá trình phân xử, Hợp đồng này sẽ tiếp tục được thực hiện, trừ phần nội dung là đối tượng của tranh chấp.

ĐIỀU 5:  CAM KẾT CÁC BÊN

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng, mọi thay đổi, bổ sung hai Bên phải cùng bàn bạc thống nhất bằng văn bản và được ký giữa hai Bên mới có giá trị;

2. Bất kỳ một phần, khoản, mục hoặc điều nào của Hợp đồng này bị toà án tuyên bố là vô hiệu, thì phần, khoản, mục hoặc điều đó được xem là không còn hiệu lực đối với các Bên nhưng sẽ không làm mất hiệu lực các phần, khoản, mục hoặc điều khác còn lại của Hợp đồng, các Bên cam kết sẽ ký Hợp đồng điều chỉnh và thực hiện theo đúng nội dung điều chỉnh này. Trường hợp Hợp đồng vô hiệu theo bản án, quyết định của toà án thì Bên A và Bên B cam đoan không yêu cầu phía bên kia bồi thường thiệt hại. Hai bên hiểu và và xác nhận rằng việc giao kết Hợp đồng này là dựa trên cam đoan này của các Bên.

3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

4.  Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản để hai bên cùng nhau thực hiện

 

                            BÊN A                                                                  BÊN B

 

Trên đây là mẫu hợp đồng thuê chuyên gia mới nhất, Quý khách có vướng mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ với luật sư tư vấn, luật sư tư vấn pháp luật của Luật Ánh Ngọc để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Ánh Ngọc.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác