Mẫu đơn khiếu nại không giải quyết thủ tục bảo hiểm xã hội mới nhất


Mẫu đơn khiếu nại không giải quyết thủ tục bảo hiểm xã hội mới nhất
Cơ quan bảo hiểm giải quyết sai quy trình, giải quyết không đúng theo quy định của pháp luật thì người lao động có quyền làm đơn khiếu nại để khiếu nại về hành vi hành chính của cơ quan này. Cách viết đơn như thế nào? Luật Ánh Ngọc sẽ hỗ trợ khách hàng soạn thảo đơn khiếu nại. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và soạn thảo đơn khiếu nại

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ...., ngày ….. tháng ….. năm 2023

ĐƠN KHIẾU NẠI

V/v: Khiếu nại hành vi Hành chính

 

Kính gửi: ...................................................................................................

1. Người khiếu nại:

Ông/ ................................. Ngày sinh: .................................

CCCD số: ..................... do ............................................................cấp ngày: ............................

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................................................

2. Người bị khiếu nại:

..................................................Phòng bảo hiểm xã hội huyện ........................................................

3. Nội dung khiếu nại cụ thể như sau:

Tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ................đến hết tháng..........................., sau đó tôi nghỉ việc và ngừng đóng bảo hiểm từ đó cho đến nay để sinh con.

Ngày .................................. tôi sinh con tại bệnh viện ................................ thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ngày ..................................... tôi làm hồ sơ hưởng chế độ Thai sản gửi lên phòng bảo hiểm xã hội ................................. và được chị Nguyễn Thị A tiếp nhận và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ số: abc.

Ngày ........................... chuyên viên phòng bảo hiểm xã hội huyện gọi điện cho tôi và nói rằng hồ sơ của tôi không đủ điều kiện hưởng thai sản, liên hệ với chị Nguyễn Thị B để biết thông tin chi tiết. Khi tôi gọi điện cho chị B thì được nhận câu trả lời tương tự là hồ sơ của tôi không đủ điều kiện hưởng thai sản lên lấy sổ bảo hiểm về. Tôi nói chị B phải thông báo kết quả bằng văn bản cho tôi thì chị B nói tôi lên cơ quan bảo hiểm chị sẽ giải thích cho tôi.

Ngày .............................. tôi lên cơ quan bảo hiểm gặp chị B để hỏi tình hình hồ sơ của tôi, và được chị B trả lời tôi chỉ đóng bảo hiểm 5 tháng nên không được hưởng chế độ thai sản. Khi tôi yêu cầu trả lời bằng văn bản, chị B nói hồ sơ tôi chưa nhập vào hệ thống nên không cấp thông báo bằng văn bản được .

Sau đó có một chị trả lại tôi bộ hồ sơ đã nộp và cấp kèm theo cho tôi 01 (một) Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ số: abc với nội dung: “Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau: không đủ điều kiện hưởng thai sản. Lý do: không đủ điều kiện hưởng thai sản”  và muốn thu lại phiếu nhận hồ sơ đã cấp trước đó, tuy nhiên do tôi quên mang theo nên chị ấy đã yêu cầu tôi về hủy văn bản này đi.

Căn cứ:

Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

c)Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Như vậy, lao động nữ sinh con đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định về thời gian 12 tháng trước khi sinh con như sau:

“1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này”.

Như vậy, trường hợp của tôi sinh con vào ngày ........................ là sinh từ ngày 15 của tháng trở đi và tháng đó không có đóng bảo hiểm nên theo quy định trên sẽ áp dụng điểm a, khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, vì vậy tháng tôi sinh con sẽ không tính vào thời gian 12 tháng trước sinh con của tôi.

Vậy thời gian 12 tháng trước khi sinh con của tôi là tháng ................................. Trong khoảng thời gian này tôi có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 2 đến tháng 7, tổng thời gian đóng bảo hiểm là 6 tháng, đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Căn Cứ Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về giải quyết chế độ thai sản như sau:

“Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1.Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội

Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Như vậy, theo quy định của luật trường hợp nếu không đủ điều kiện giải quyết chế độ thai sản thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do, không phải gửi lại cho công dân phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và nêu nội dung là không đủ điều kiện hưởng thai sản như chuyên viên B đã làm.

Là một công dân luôn tuân thủ theo quy định của luật, tham gia đóng bảo hiểm xã hội đến nay đã được hơn 12 năm và luôn tin tưởng theo đường lối của Đảng và nhà nước, vào cơ quan cơ quan chính quyền.

Từ những cơ sở trên tôi đề nghị:

Phòng Bảo hiểm xã hội ................. xử lý hành vi Hành chính có dấu hiệu vi phạm của chuyên viên B giải quyết theo hướng sau:

1. Giải quyết hồ sơ thai sản và chi trả tiền chế độ thai sản cho tôi theo đúng quy định của luật;

2. Xử lý kỷ luật đối với cán bộ đã có sự sai phạm về nghiệp vụ trong quá trình giải quyết hồ sơ bảo hiểm thai sản của công dân, 

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm theo đơn:

Nơi nhận:

-   Như kính gửi./.

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

 

 

 

 

 

                      

                                                

 

 

 

                                                                                                          

 


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác