Thủ tục giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai liền kề như thế nào?


Thủ tục giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai liền kề như thế nào?

Tranh chấp ranh giới đất đai là một vấn đề thường xuyên xảy ra khi người dân hoặc tổ chức có tranh chấp về ranh giới của mảnh đất liền kề. Vấn đề này thường đòi hỏi sự can thiệp của cơ quan quản lý và luật sư để tìm ra giải pháp công bằng cho các bên liên quan. Bài viết dưới đây của Luật Ánh Ngọc sẽ cung cấp thông tin về vấn đề này.

1. Căn cứ pháp lý

2. Tranh chấp đất đai là gì?

Trong lĩnh vực pháp lý, một trong những vấn đề phức tạp và phổ biến nhất là tranh chấp đất đai liền kề. Tranh chấp đất đai xuất phát từ những mâu thuẫn và xung đột về quyền và lợi ích liên quan đến đất đai, như mua bán, chuyển nhượng, thừa kế và đặc biệt là tranh chấp ranh giới đất đai liền kề.

Để giải quyết một vụ án tranh chấp đất đai, cần phải xem xét nhiều văn bản liên quan đến đất đai, bao gồm cả văn bản luật hiện hành và các văn bản đã hết hiệu lực. Điều này đòi hỏi sự phân loại và sắp xếp kỹ lưỡng để xác định trình tự, thủ tục và đường lối giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai liền kề.

Xem thêm bài viết: Có được phép xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp không?

Quy định về thi công xây dựng công trình gây ô nhiễm môi trường

 

Tranh chấp đất đai là gì?
Tranh chấp đất đai là gì?

3. Ranh giới đất đai là gì?

Ranh giới đất đai là định giới của một thửa đất, là khu vực được xác định cụ thể trên thực địa hoặc mô tả chi tiết trong hồ sơ (theo khoản 1 của Điều 3 Luật Đất đai năm 2013). Việc xác định ranh giới sử dụng đất đai được thực hiện thông qua mốc giới cụ thể do cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng đất đai xác định khi giao đất hoặc cho thuê đất trên thực địa. Thông tin về ranh giới này sẽ được ghi rõ trong quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và được đề cập trong hồ sơ địa chính.

4. Hướng dẫn cách xác định ranh giới thửa đất liền kề

Hướng dẫn cách xác định ranh giới thửa đất liền kề theo quy định của pháp luật là một quá trình quan trọng để đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc xác định sử dụng đất đai. Theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015, ranh giới giữa các bất động sản liền kề có thể được xác định thông qua thoả thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, ranh giới cũng có thể được xác định dựa trên tập quán hoặc sự tồn tại của ranh giới trong ít nhất 30 năm mà không có tranh chấp.

 • Đầu tiên, khi xác định ranh giới đất đai, cần tuân theo quy định tại Điều 11 của Thông tư 24/2014/TT – BTNMT về bản đồ địa chính. Đầu tiên, cán bộ đo đạc phải hợp tác với người dẫn đạc để xác định hiện trạng và mốc giới thửa đất trên thực địa. Các bước này bao gồm đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để sử dụng làm căn cứ giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai liền kề;
 • Tiếp theo, ranh giới thửa đất cũng cần được xác định dựa trên hiện trạng sử dụng, quản lý và điều chỉnh theo kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh chấp, và các quyết định hành chính liên quan đến tranh chấp ranh giới đất đai liền kề;
 • Cuối cùng, trong trường hợp có tranh chấp về ranh giới thửa đất, đơn vị đo đạc cần thông báo cho Ủy ban cấp xã. Nếu tranh chấp chưa được giải quyết trong thời gian đo đạc ở địa phương và không thể xác định ranh giới thực tế, thì có thể đo vẽ khoảng bao các thửa đất tranh chấp và lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp. Tất cả các chủ thể sở hữu thửa đất liền kề cần tuân thủ nghĩa vụ tôn trọng ranh giới, duy trì ranh giới chung, và không được thay đổi các mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Ranh giới giữa các thửa đất cũng phải được thể hiện trong bản đồ địa chính của địa phương để giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai liền kề.

5. Cách giải quyết tranh chấp ranh giới thửa đất. Đất liền kề bị lấn ranh thì phải làm sao?

Để giải quyết tranh chấp ranh giới thửa đất và trường hợp đất liền kề bị lấn ranh, có những bước cụ thể mà các chủ sử dụng đất có thể thực hiện. Ban đầu, họ có thể thử tự thỏa thuận với nhau để tìm ra giải pháp hợp lý. Tuy nhiên, trong trường hợp không đạt được thoả thuận, quy trình hòa giải có thể được áp dụng. Quy trình hòa giải tranh chấp ranh giới đất đai liền kề như sau:

 • Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự tiến hành hòa giải. Nếu các bên không thể tự giải quyết mối tranh chấp, họ có thể nộp đơn đến Uỷ ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra tranh chấp để yêu cầu hòa giải;
 • Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức quá trình hòa giải và hợp tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, cùng với các tổ chức xã hội khác;
 • Thông qua quy trình hòa giải này, các bên sẽ cố gắng tìm ra giải pháp chung để giải quyết tranh chấp ranh giới thửa đất và đảm bảo tính công bằng trong việc sử dụng đất đai liền kề.

6. Cơ quan thẩm quyền giải quyết tranh chấp ranh giới đất liền kề?

Trong việc giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai liền kề, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết được quy định rõ như sau:

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa giải tại cơ sở;
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện có thẩm quyền đối với trường hợp đương sự không có các giấy tờ liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban cấp tỉnh có thẩm quyền đối với tranh chấp mà một bên là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban cấp huyện;
 • Tòa án nhân dân sẽ trở thành cơ quan thẩm quyền nếu đương sự nộp đơn khởi kiện.

Những quy định này giúp xác định rõ cơ quan nào có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai liền kề dựa trên tình huống cụ thể và loại tranh chấp.

Xem thêm bài viết: Bảo vệ quyền lợi của chính mình để đối phó với tội vi phạm đấu giá đất

 

Cơ quan thẩm quyền giải quyết tranh chấp ranh giới đất liền kề?
Cơ quan thẩm quyền giải quyết tranh chấp ranh giới đất liền kề?

7. Thời hạn khởi kiện tranh chấp ranh giới đất liền kề

Thời hạn để khởi kiện tranh chấp ranh giới đất đai liền kề có một quy định riêng theo quy định của pháp luật. Tranh chấp quyền sử dụng đất bao gồm tranh chấp về ai có quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc một phần thửa đất, và cũng bao gồm tranh chấp ranh giới thửa đất.

Theo quy định tại khoản 3 của Điều 155 trong Bộ luật Dân sự năm 2015, thời hiệu khởi kiện không áp dụng trong trường hợp tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai. Điều này có nghĩa là trong tranh chấp ranh giới đất đai liền kề, khi tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai, thì không có thời hạn cụ thể để khởi kiện và giải quyết tranh chấp.

8. Trình tự, thủ tục tranh chấp ranh giới đất liền kề

8.1. Hoà giải tranh chấp đất đai

Giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai liền kề là một quá trình quan trọng trong lĩnh vực pháp luật và hòa giải tranh chấp có những quy định cụ thể như sau:

 • Hòa giải tự nguyện: Theo khoản 1 của Điều 202 Luật Đất đai 2013, Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự nguyện hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải tại cơ sở. Điều này có nghĩa là khi có tranh chấp đất đai, các bên có thể tự nguyện thỏa thuận hòa giải hoặc tham gia hòa giải do hòa giải viên thực hiện theo quy định của Luật Hòa giải cơ sở;
 • Hòa giải bắt buộc: Khoản 2 và khoản 3 của Điều 203 Luật Đất đai 2013 quy định rằng trong trường hợp các bên tranh chấp đất đai không thể tự nguyện hòa giải, họ có thể gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để yêu cầu hòa giải. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải tổ chức quá trình hòa giải và phối hợp với các tổ chức khác như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức xã hội khác;
 • Trường hợp đối với các tranh chấp khác: Đối với các tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng liên quan đến quyền sử dụng đất, thì không bắt buộc hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

8.2. Thủ tục khởi kiện tranh chấp ranh giới liền kề

Trong trường hợp không thể hòa giải thành công trong tranh chấp ranh giới đất đai liền kề, thì các bên tranh chấp sẽ tiến hành khởi kiện tại tòa án để giải quyết tranh chấp này.

Để chuẩn bị cho việc khởi kiện tranh chấp ranh giới đất đai liền kề, các bên phải tổ chức thu thập hồ sơ liên quan. Hồ sơ này bao gồm các giấy tờ và tài liệu tranh chấp ranh giới đất đai liền kề sau:

 • Các loại giấy tờ liên quan đến đất đai như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật đất đai (Điều 100 Luật Đất đai 2013);
 • Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án; quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;
 • Các giấy tờ xác nhận từ các cơ quan có thẩm quyền như quyết định cấp đất, bản án, quyết định của Tòa án (trong trường hợp chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);
 • Các biên bản giải quyết từ cơ quan chức năng;
 • Biên bản hòa giải tại xã hoặc phường.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các bên có thể nộp đơn khởi kiện tranh chấp đất đai tới tòa án. Hình thức nộp đơn có thể là tại tòa án trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu điện. Ngoài ra, cần quan tâm đến việc nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật với vụ tranh chấp ranh giới đất đai liền kề.

8.3. Thủ tục kháng cáo

Kháng cáo là một tình huống pháp lý sau khi tòa án sơ thẩm đã ra phán quyết, nếu các bên liên quan không đồng tình với quyết định của tòa sơ thẩm, họ có quyền yêu cầu tòa án cấp trên xem xét lại vụ án theo trình tự phúc thẩm tranh chấp ranh giới đất đai liền kề.

Quá trình thủ tục kháng cáo tranh chấp ranh giới đất đai liền kề gồm các bước sau đây:

Bước 1: Người kháng cáo chuẩn bị hồ sơ kháng cáo. Để chuẩn bị hồ sơ kháng cáo, người kháng cáo cần thu thập đầy đủ tài liệu và chứng cứ liên quan. Đơn kháng cáo cần bao gồm các thông tin đối với tranh chấp ranh giới đất đai liền kề:

 • Ngày, tháng, năm viết đơn kháng cáo khi tranh chấp ranh giới đất đai liền kề;
 • Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, và địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người kháng cáo.;
 • Nội dung kháng cáo, bao gồm việc kháng cáo toàn bộ hoặc một phần của bản án hoặc quyết định của tòa sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật;
 • Lý do và các yêu cầu cụ thể của người kháng cáo;
 • Chữ ký hoặc dấu của người kháng cáo.

Bước 2: Gửi đơn kháng cáo - Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người kháng cáo có thể gửi đơn kháng cáo trực tiếp đến tòa án sơ thẩm hoặc tòa án cấp trên để yêu cầu xem xét lại vụ án tranh chấp ranh giới đất đai liền kề.

9. Án phí khi giải quyết tranh chấp ranh giới thửa đất tại Toà án là bao nhiêu?

Án phí trong quá trình tranh chấp ranh giới đất đai liền kề tại Tòa án được xác định dựa trên các nguyên tắc sau:

- Trường hợp Tòa án chỉ xem xét quyền sử dụng đất mà không xem xét giá trị, đương sự sẽ phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương tự như trong vụ án không có giá ngạch.

- Trường hợp Tòa án cần xác định quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất theo phần, án phí sẽ được tính dựa trên giá trị của phần mà đương sự được hưởng.

- Đối với các trường hợp vụ án không có giá ngạch: 300.000 đồng.

- Đối với các trường hợp vụ án có giá ngạch:

 • Từ 6.000.000 đồng trở xuống: 300.000 đồng;
 • Từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng: 5% giá trị tài sản có tranh chấp;
 • Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng: 20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng;
 • Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng: 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 800.000.000 đồng;
 • Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng: 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng;
 • Từ trên 4.000.000.000 đồng: 112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng.

Cơ sở pháp lý cho việc xác định án phí này là Điều 27 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án đối với tranh chấp ranh giới đất đai liền kề hiện nay. 

Xem thêm bài viết: Quy trình thủ tục buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép

10. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp ranh giới đất liền kề

Luật sư đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai liền kề, và họ có nhiều nhiệm vụ cụ thể như sau:

 • Giải thích và hướng dẫn về quy định pháp luật liên quan đến tranh chấp ranh giới đất đai, bao gồm cả nguyên tắc xác định ranh giới, bản mô tả ranh giới, trình tự và thủ tục giải quyết tranh chấp, cũng như trách nhiệm của cán bộ địa chính trong việc đo đạc và xác định ranh giới;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong từng trường hợp cụ thể, bao gồm xem xét tình huống như có ngôi nhà đã xây dựng trước hoặc sau tranh chấp ranh giới;
 • Hướng dẫn khách hàng thu thập chứng cứ và tài liệu cần thiết để chứng minh yêu cầu giải quyết;
 • Hỗ trợ trong quá trình thương lượng khi có tranh chấp về ranh giới đất liền kề;
 • Soạn thảo đơn yêu cầu hòa giải tại UBND xã nơi có đất tranh chấp;
 • Soạn thảo hồ sơ khởi kiện nếu cần.

Những vai trò và nhiệm vụ này của luật sư giúp đảm bảo rằng quyền và lợi ích của khách hàng được bảo vệ và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai liền kề.

 

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp ranh giới đất liền kề
Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp ranh giới đất liền kề

Như vậy tranh chấp ranh giới đất đai liền kề là một dạng tranh chấp phổ biến trong đời sống xã hội hiện nay. Khi xảy ra tranh chấp ranh giới đất đai liền kề, các bên phải trải qua trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật để có kết quả tốt nhất.

Trên đây là bài viết Thủ tục giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai liền kề như thế nào? của Luật Ánh Ngọc. Quý khách hàng cần được tư vấn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kịp thời những vấn đề đang gặp phải. 


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác