Làm thế nào để mở đại lý ủy quyền tại Việt Nam


Làm thế nào để mở đại lý ủy quyền tại Việt Nam

Hiện nay, mở đại lý ủy quyền đang là một trong những hình thức kinh doanh mang lại nguồn lợi nhuận tương đối lớn đối với các nhà kinh doanh. Do đó, hiểu rõ quy định của pháp luật về hình thức kinh doanh này sẽ giúp cho khách hàng kinh doanh an toàn và hiệu quả. Luật Ánh Ngọc gửi đến khách hàng một vài thông tin cụ thể sau:

1. Các loại hình thức đại lý có thể được mở đại lý ủy quyền tại Việt Nam

Trong giao dịch dân sự hàng ngày, khi thương nhân giao hàng hóa, giao tiền mua hàng hoặc ủy quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý bán thì bên đại lý sẽ nhận hàng hóa để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc sẽ nhận ủy quyền để cung ứng dịch vụ.

Sự ủy quyền để cung ứng dịch vụ đó, tùy thuộc vào các loại hình thức đại lý thì có thể được mở đại lý ủy quyền trên lãnh thổ Việt Nam. Các hình thức đại lý ủy quyền bao gồm: 

Các hình thức đại lý ủy quyền

Các hình thức đại lý ủy quyền

Trong đó:

- Đại lý bao tiêu là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý;

- Đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định;

- Tổng đại lý mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý;

- Các hình thức đại lý khác mà các bên thỏa thuận.

2. Để mở đại lý ủy quyền tại Việt Nam cần làm gì? 

Với những hình thức đại lý được mở đại lý ủy quyền tại Việt Nam, khi thương nhân có nhu cầu muốn mở đại lý ủy quyền thì cần thực hiện 02 bước sau: 

- Bước 1: Thành lập hộ kinh doanh hoặc là thành lập doanh nghiệp;

- Bước 2: Ký kết hợp đồng đại lý ủy quyền. 

Và để hiểu rõ hơn chi tiết từng bước làm như thế nào, Luật ánh ngọc gửi đến khách hàng thông tin cụ thể của từng bước.

2.1. Bước 1: Thành lập hộ kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp

Theo quy định hiện hành, khi thương nhân thực hiện giao dịch hàng hóa (trở thành bên đại lý và bên giao đại lý) sẽ được hiểu là các tổ chức kinh tế. Khi đó để được hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam thì các tổ chức kinh tế đó phải có đăng ký Giấy phép kinh doanh.

Dẫn đến, với việc tuân thủ điều kiện, chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ pháp lý và thực hiện đúng thủ tục xin cấp giấy phép thì thương dân phải thành lập hộ kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp theo quy định hiện hành. 

Sau khi đã thành lập một trong hai loại hình tổ chức kinh tế thì các bên khi thực hiện giao dịch hàng hóa phải ký kết hợp đồng ủy quyền

2.2. Bước 2: Ký kết hợp đồng đại lý ủy quyền

Hợp đồng đại lý ủy quyền giữa bên đại lý và bên giao đại lý phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Luật Ánh Ngọc đã soạn thảo mẫu hợp đồng đại lý ủy quyền.

Để xem chi tiết và tải về mẫu hợp đồng đại lý ủy quyền, quý khách hàng vui lòng click vào đây: Mẫu hợp đồng đại lý ủy quyền

Mẫu hợp đồng đại lý ủy quyền
Mẫu hợp đồng đại lý ủy quyền

Trong hợp đồng đại lý ủy quyền, bên cạnh sự thỏa thuận của các bên thì theo quy định còn có những điều khoản nêu rõ quyền và nghĩa vụ của các bên. Chi tiết gồm:

  Quyền lợi của các bên Nghĩa vụ của các bên
Bên giao đại lý

- Sở hữu đối với hàng hoá hoặc tiền giao cho bên đại lý;

- Ấn định giá giao đại lý mua, giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ đại lý cho khách hàng;

- Yêu cầu bên đại lý thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật; thanh toán tiền hoặc giao hàng theo hợp đồng đại lý;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên đại lý.

- Hướng dẫn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho bên đại lý thực hiện hợp đồng đại lý;

- Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ;

- Trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên đại lý và hoàn trả cho bên đại lý tài sản của bên đại lý dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;

- Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên đại lý, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.

Bên đại lý 

- Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó;

- Yêu cầu bên giao đại lý giao hàng hoặc tiền theo hợp đồng đại lý; nhận lại tài sản dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý; hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện hợp đồng đại lý;

- Quyết định giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng đối với đại lý bao tiêu;

- Hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do hoạt động đại lý mang lại.

- Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định;

- Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận tiền, hàng với bên giao đại lý và biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật;

- Thanh toán cho bên giao đại lý tiền bán hàng đối với đại lý bán; giao hàng mua đối với đại lý mua; tiền cung ứng dịch vụ đối với đại lý cung ứng dịch vụ;

- Bảo quản hàng hoá sau khi nhận đối với đại lý bán hoặc trước khi giao đối với đại lý mua; liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra;

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và báo cáo tình hình hoạt động đại lý với bên giao đại lý.

Lưu ý: Trong trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó.

3. Một số lưu ý khi mở đại lý ủy quyền

Một số lưu ý khi mở đại lý ủy quyền
Một số lưu ý khi mở đại lý ủy quyền

3.1. Thù lao đại lý

Thù lao đại lý được thực hiện dưới 02 hình thức: Hoa hồng hoặc chênh lệch giá.

- Trường hợp bên giao đại lý ấn định giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng thì bên đại lý được hưởng hoa hồng tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ;

- Trường hợp bên giao đại lý không ấn định giá mua, giá bán hàng hoá hoặc giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng mà chỉ ấn định giá giao đại lý cho bên đại lý thì bên đại lý được hưởng chênh lệch giá. Mức chênh lệch giá được xác định là mức chênh lệch giữa giá mua, giá bán, giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng so với giá do bên giao đại lý ấn định cho bên đại lý.

Lưu ý: Trường hợp các bên không có thoả thuận về mức thù lao đại lý thì mức thù lao được tính như sau:

- Mức thù lao thực tế mà các bên đã được trả trước đó;

- Nếu không xác định được mức thù lao thực tế thì mức thù lao đại lý là mức thù lao trung bình được áp dụng cho cùng loại hàng hoá, dịch vụ mà bên giao đại lý đã trả cho các đại lý khác;

- Nếu không xác định được mức thù lao thực tế hoặc là mức thù lao trung bình thì mức thù lao đại lý là mức thù lao thông thường được áp dụng cho cùng loại hàng hoá, dịch vụ trên thị trường.

3.2. Thanh toán trong đại lý

Các bên có thể thỏa thuận về thời hạn thanh toán. Nếu không có thỏa thuận thì việc thanh toán tiền hàng, tiền cung ứng dịch vụ và thù lao đại lý được thực hiện theo từng đợt sau khi bên đại lý hoàn thành việc mua, bán một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng một khối lượng dịch vụ nhất định.

3.3. Thời hạn đại lý

Việc xác định thời hạn đại lý trong hợp đồng là một nội dung rất quan trọng để các bên xác định được thời gian hợp lý thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của mình, hạn chế các tranh chấp phát sinh sau khi kết thúc hợp đồng đại lý ủy quyền.

Theo quy định, các bên có thể thỏa thuận về thời hạn đại lý. Trong trường hợp không có thỏa thuận, thời hạn đại lý được xác định như sau:

- Thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhưng không sớm hơn sáu mươi ngày, kể từ ngày một trong hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý;

- Nếu bên giao đại lý thông báo chấm dứt hợp đồng theo quy định thì bên đại lý có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường một khoản tiền cho thời gian mà mình đã làm đại lý cho bên giao đại lý đó.

Trên đây là một số thông tin của Luật Ánh Ngọc về vấn đề những quy định khi khách hàng muốn mở đại lý ủy quyền. Hy vọng với những thông tin đã được cung cấp sẽ giúp khách hàng có thể tham khảo để giải quyết vướng mắc của bản thân. 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, người viết áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu viết bài. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Luật sư Phương

Luật sư Phương

Đã kiểm duyệt nội dung

Tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội. Có hơn 10 kinh nghiệm công tác trong ngành luật. Hiện đang là giám đốc kiêm luật sư chính của Luật Ánh Ngọc.

Xem thêm thông tin

Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác