Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài mới nhất


Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài mới nhất
Trong bối cảnh phát triển kinh tế quốc gia, với việc tham gia vào các tổ chức thương mại quốc tế, sự gia tăng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày càng nổi bật. Đây là một trong các hình thức của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư từ nước ngoài.

In the context of national economic development, with participation in international trade organizations, the increasing presence of foreign-invested enterprises in Vietnam is becoming more prominent. This is one of the forms of economic organizations with foreign investment.

1. Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông nắm giữ 100% vốn điều lệ. Công ty này hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn, đồng thời phải tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

What is a 100% foreign-invested enterprise?

A 100% foreign-invested enterprise is a company where the foreign investor is a member or shareholder holding 100% of the charter capital. Such companies operate in accordance with the Investment Law, the Enterprise Law, and related guidelines. Additionally, they are subject to regulation under international agreements of which Vietnam is a member.

Xem thêm bài viết: Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm

 

Vốn nước ngoài
Vốn nước ngoài

2. Đặc điểm chung của các doanh nghiệp có 100%vốn đầu tư nước ngoài

Các đặc điểm chung của các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài là:

 • Nhà đầu tư có thể là cá nhân, tổ chức hoặc nhiều cá nhân, tổ chức hợp tác, góp vốn để thành lập và kinh doanh tại Việt Nam;
 • Nhà đầu tư được công nhận là pháp nhân và được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Các công ty được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Tất cả tài sản của doanh nghiệp thuộc hoàn toàn quyền sở hữu của nhà đầu tư;
 • Cá nhân và tổ chức nước ngoài tự quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Chính phủ Việt Nam chỉ thực hiện quản lý về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư và theo dõi, kiểm tra để đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ pháp luật.

Common characteristics of 100% foreign-invested enterprises:

Investors can be individuals, organizations, or multiple individuals and organizations collaborating and pooling capital to establish and operate companies in Vietnam.

Investors have legal personality and enjoy rights and obligations under Vietnamese law.

Companies will be established in the form of limited liability companies.

All assets of the enterprise belong entirely to the ownership rights of the investors.

Individuals and foreign organizations themselves manage and are responsible for the business results of the enterprise.

The Vietnamese state only manages procedures for issuing investment certificates and monitors and inspects whether the enterprise operates in accordance with the law.

3. Điều kiện thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Đầu tiên, Nhà đầu tư nước ngoài khi thiết lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng các yêu cầu để tiếp cận thị trường trong nước. Cụ thể, cần xem xét các lĩnh vực mà nhà đầu tư nước ngoài gặp hạn chế bao gồm: Các ngành, nghề chưa được mở cửa thị trường và các ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

Thứ hai, Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp của việc thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

The conditions for establishing a 100% foreign-owned enterprise

Firstly, foreign investors establishing economic organizations must meet the conditions to access the domestic market. Specifically, consideration needs to be given to restricted sectors for foreign investors, including sectors not yet open to the market and sectors with conditional market access.

Secondly, before establishing an economic organization, foreign investors must have an investment project and complete procedures related to the issuance and adjustment of the Investment Registration Certificate, except for cases of establishing small and medium-sized enterprises for creative startups and venture capital funds according to the provisions of the law on supporting small and medium-sized enterprises.

4. Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị các hồ sơ để thành lập công ty với 100% vốn nước ngoài, bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ của công ty với 100% vốn nước ngoài;
 • Danh sách thành viên/ cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao: Thẻ căn cước hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của các cá nhân thành viên; Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và văn bản ủy quyền; giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự cho thành viên là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Lưu ý: Các tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp hoặc xác nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật, công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, có thể cần phải cung cấp thêm một số tài liệu khác tùy theo từng trường hợp.

 

Vốn nước ngoài
Vốn nước ngoài

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng đăng ký kinh doanh)

Thời gian xử lý: 05-07 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bước tiếp theo trong quá trình thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Thông tin về đăng ký doanh nghiệp phải được công khai trên Cổng thông tin quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đơn vị thực hiện: Bộ phận công bố của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thời gian xử lý: trong vòng 30 ngày.

Bước 4: Con dấu của công ty Đây là bước cuối cùng trong quy trình thành lập công ty với 100% vốn nước ngoài.

Bước này được thực hiện sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp. Công ty tiến hành làm con dấu và thông báo sử dụng mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh. Công ty có quyền quyết định mẫu dấu và số lượng con dấu.

Đơn vị tiếp nhận: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa phương mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thời gian xử lý: khoảng 5-8 ngày làm việc.

Step 1: Prepare documents for establishing a 100% foreign-owned company

After obtaining the Investment Registration Certificate, investors need to prepare documents to establish a company with 100% foreign capital, including:

 • Application for business registration;
 • Company charter with 100% foreign capital;
 • List of founding members/shareholders and shareholders who are foreign investors;
 • Copies of: ID card, citizen identification card, or passport of individual members; Decision on establishment, Business Registration Certificate of organizations, and authorization documents; legally certified personal documents of the authorized representative of corporate members;
 • Business Registration Certificate or equivalent document must be legalized by consular authorities for corporate members;
 • Investment Registration Certificate of foreign investors.

Note: Documents issued or certified by foreign authorities must be consular legalized and translated, notarized according to Vietnamese law. Additionally, additional documents may be required depending on each case.

Step 2: Submit documents to the Department of Planning and Investment (Business Registration Office)

Processing time: 05-07 working days from the date of receiving a complete and valid dossier.

Step 3: Publicize business registration information

After completing the procedures for establishing a company at the Department of Planning and Investment, the next step in the process of establishing a 100% foreign-owned company is to publicize business registration information.

Information about business registration must be publicly disclosed on the National Business Registration Portal within 30 days from the date of issuance of the Business Registration Certificate. Executing unit: Publicity department of the Business Registration Office.

Processing time: within 30 days.

Xem thêm bài viết: Các trường hợp được sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Step 4: Company seal

This is the final step in the process of establishing a company with 100% foreign capital. This step is carried out after obtaining the Business Registration Certificate and publicizing the business registration information. The company proceeds to make a seal and announce the use of the seal model on the National Business Registration Portal. The company has the right to decide on the seal model and quantity.

Receiving unit: Business Registration Office - Department of Planning and Investment in the locality where the company's head office is located. Processing time: about 5-8 working days.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác