Từ 15/8/2023, có phải đổi biển số đang dùng sang biển số định danh?


Từ 15/8/2023, có phải đổi biển số đang dùng sang biển số định danh?
Ngày 01/07/2023 Bộ Công An đã ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

1. Từ 15/8/2023, có phải đổi biển số đang dùng sang biển số định danh không? 

Biến số xe định danh là gì?

Biển số xe định danh theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 24/2023/TT-BCA thì Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Theo quy đinh tại thông tư này thì biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu sắc của biển số

Biển số xe định danh được quản lý theo số định danh tổ chức, cá nhân. Biển số xe định danh được cơ quan chức năng cấp sẽ đi theo  cá nhân, tổ chức suốt cuộc đời nhằm hỗ trợ cho cơ quan chức năng về việc quản lý, truy xuất thông tin của phương tiện và thông tin của chính chủ sở hữu xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Nhà nước. Cụ thể, đối với chủ sở hữu xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân. Đối với chủ sở hữu xe là người nước ngoài sống tại Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số căn cước công dân khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Đối với trường hợp chủ sở hữu xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức đó do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập;  Trong trường hợp tổ chức đó chưa có mã định danh điện tử thì phương thức quản lý sẽ dựa theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập của tổ chức đó.

Biển số định danh của chủ sở hữu xe sẽ được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình trong trường hợp xe đã hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe. Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi; trường hợp quá thời hạn nêu trên, nếu chủ sở hữu xe vẫn chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định. 

Biển số xe định danh
Biển số xe định danh

Chuyển đổi nơi ở thì có cần phải thay đổi biển số xe hay không? 

Trường hợp chủ sở hữu xe chuyển trụ sở, chuyển nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó và sẽ không phải đổi biển số xe. Như vậy, trong trường hợp nếu chủ xe chuyển đổi nơi cu trứ sẽ không phải thay đổi biển số xe, biển số sẽ vẫn được giữ nguyên đối với chủ sở hữu xe.  

Khi chủ xe muốn bán, tặng cho, thừa kế, trao đổi, góp vốn, phân bổ, điều chuyển xe (chuyển quyền sở hữu xe) cho cá nhân, tổ chức khác thì cần phải làm gì? 

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 24/2023/TT-BCA quy định về trách nhiệm của chủ xe khi có nhu cầu, muốn bán, tặng cho, thừa kế, trao đổi xe. 

- Khi chủ sở hữu xe có nhu cầu bán, tặng cho, thừa kế, chuyển quyền sở hữu xe cho cá nhân, tổ chức khác thì chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe sẽ không được giao cho cá nhân, tổ chức nhận chuyển quyền sở hữu xe và nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe, biển số xe để làm thủ tục thu hồi; trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá thì chủ xe nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi;

- Chủ sở hữu xe sẽ phải làm thủ tục thu hồi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe; trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cá nhân, tổ chức nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì trước khi giải quyết cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định; Chủ sở hữu xe sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó trong trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe.

-  Theo quy định tại Điều 15 về Thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe của Thông tư này thì sau khi chủ sở hữ xe làm thủ tục thu hồi, tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu làm thủ tục đăng ký sang tên xe

2. Thời hạn giải quyết đăng ký xe

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về thời hạn cấp biển số định danh như sau:

- Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký xe: Không quá 02 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Thời hạn cấp biển số định danh lần đầu: Cấp ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

- Cấp đổi biển số xe, cấp lại biển số xe, cấp biển số xe trúng đấu giá, cấp lại biển số định danh: thời hạn cấp không quá 07 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3. Trường hợp bị thu hồi biển số xe từ 15/8/2023

Việc thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe được quy định tại Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA  về Trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe: 

1. Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan như: cháy nổ, ảnh hưởng của thiên tai như ngập, lũ cuốn,...

2. Chủ sở hữu xe sẽ phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký và kiểm định, và tiến hành thực hiện thu hồi biển số cho cơ quan chức năng trong trường hợp xe đã hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp chủ sở hữu xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe khi bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ. Chủ sở hữu của xe có thể đề nghị cơ quan chức năng thu hồi lại chứng nhận đăng ký xe và biển số.  

4. Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.

5. Đối tượng là xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

6. Đối với xe làm thủ tục đăng ký sang tên, chuyển đổi chủ sở hữu. Khi di chuyển nguyên chủ sở hữu xe thì chủ xe phải làm thủ tục thu hồi tại cơ quan đang quản lý hồ sơ xe đó.

7. Xe bị tháo máy, tháo khung xe để đăng ký cho xe khác.

8. Phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định đối với trường hợp xe đã đăng ký 

Biển số xe định danh khi bị cơ quan đăng ký xe thu hồi sẽ được cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Số của biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bị cơ quan đăng ký xe thu hồi.

Trường hợp quá thời hạn 05 năm kể từ thời điểm biển số xe định danh bị cơ quan đăng ký xe thu hồi mà chưa thực hiện đăng ký cho xe khác thì số biển số định danh của chủ xe sẽ được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Bị thu hồi biển số xe
Bị thu hồi biển số xe

4. Không đổi sang biến số định danh có bị phạt không? 

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA mặc định các xe đăng ký biển 05 số trước danh của chủ xe. Theo đó Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Do đó, chủ xe sẽ không buộc phải đổi biển số đang dùng mà biển này sẽ được mặc định là biển số định danh của chủ xe. Trong trường hợp nếu chủ xe không muốn dùng biển số hiện tại làm biển số xe định danh thì có thể làm thủ tục thu hồi (đủ điều kiện để thu hồi) trước ngày 15/8/2023 để cơ quan chức năng chuyển vào biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Trong trường hợp chủ xe đã đăng ký biển 5 số không đổi sang biển định danh cũng sẽ không bị phạt. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định. Xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư này. 

- Trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư này thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định. Còn lại chủ xe không có nhu cầu trên thì vẫn được phép tiếp tục tham gia giao thông đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số, 

Hiện nay, chưa có văn bản pháp luật cụ thể nào quy định về mức phạt do lỗi không đăng ký biến số xe định danh. Nhưng đây cũng là ý thức trách nhiệm của chủ xe khi thực hiện theo quy định của pháp luật nhằm mục đích xác định rõ người chịu trách nhiệm về việc quản lý và sử dụng xe, đồng thời tránh việc sử dụng xe không chính chủ, đảm bảo cho việc kiểm soát quản ký của cơ quan chức năng. Trường hợp nếu xảy ra vi phạm quy định về việc sang tên xe, người sở hữu xe có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật về lỗi xe không chính chủ. 

Hãy liên hệ ngay với Luật Ánh Ngọc nếu có bất kì thắc mắc nào để được tư vấn, giải đáp nhanh chóng. Luật Ánh Ngọc rất mong khi nhận được sự phản hồi của Qúy khách. Xin chân thành cảm ơn!


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác